Skip to content

Noviga Research

Noviga Research AB är ett svenskt läkemedelsföretag fokuserat på utveckling av nya effektiva läkemedel för behandling av avancerad cancer.

Novigas ledande substans NOV202 kommer genomgå en regulatorisk 28-dagars toxikologisk studie, samt säkerhetsfarmakologisk studie, följt av en klinisk fas Ib/IIa studie på patienter med behandlingsresistent cancer. Ett rådgivande möte har hållits med Läkemedelsverket, som stödjer utförda tester och planer inför den kliniska studien.

NOV202 i kombination med PARP-hämmare, har visat mycket lovande synergistisk antitumöreffekt i flera tumörmodeller. NOV202 har testats i kombination med flera olika PARP-hämmare på marknaden och i samtliga fall är antitumöreffekten av kombinationsbehandlingen väsentligt bättre än behandling med de enskilda läkemedlen. Exempel på undersökta prekliniska cancermodeller är äggstockscancer, bukspottskörtelscancer och prostatacancer.

NOV202 har goda farmakokinetiska egenskaper och substansen tolereras väl. En mindre sju-dagars säkerhetsstudie visade att substansen tolererades väl vid förväntad terapeutisk exponering. Inga signifikanta fynd observerades i större organ och inga tydliga substansrelaterade effekter på kroppsvikten observerades. En 14-dagars oral toxikologisk studie har även genomförts med dosnivåer som använts i effektstudierna. Inga fynd i studien indikerar risk för allvarliga negativa toxicitetseffekter av NOV202.

Syntesen av NOV202 har optimerats och processutvecklingen till större skala gav högt utbyte och renhet. Syntesen är okomplicerad och produktionskostnaden för läkemedelssubstansen är därför låg.

Såväl läkemedelskandidaten NOV202 som kombinationen av NOV202 med PARP-hämmare är patentskyddade.