Skip to content

Ersättningar

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimlig kostnad. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt andra förmåner.

Arvode till styrelsen fastställs på årsstämman efter förslag från valberedningen. Om en stämmovald styrelseledamot utför arbete utöver vad som kan anses ingå i styrelsens uppgifter, ska ledamoten kunna ersättas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Incitamentsprogram

LIDDS beslutade att under 2021 inrätta ett incitamentprogram för ledande befattningshavare. Totalt tecknades i juli 146 000 av totalt 250 000 teckningsoptioner av VD och nyckelpersoner i bolaget. Resterande teckningsoptioner behölls av bolaget för dessa ska kunna erbjudas tecknas av nyckelpersoner i samband med rekrytering.