Skip to content

Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och redovisningen samt den förvaltning som styrelsen och verkställande direktören utför. Revisorn ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till årsstämman. Bolagets revisor rapporterar årligen till styrelsen sina iakttagelser från revisionen och sin bedömning av bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman den 17 maj 2021 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Tobias Albing, ledamot i FAR, som huvudrevisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är LIDDS revisor sedan 2020.