Skip to content

Hållbarhet

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antogs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. För att uppnå dessa mål krävs insatser och samarbete mellan det civila samhället, akademi och näringsliv. Den privata sektorns roll är avgörande för att bidra med innovativa lösningar. LIDDS tydligaste och viktigaste bidrag till en global hållbar framtid ligger i formuleringen av läkemedel så att de kan administreras på ett säkrare och effektivare sätt. LIDDS hållbarhetsarbete tar sitt avstamp i dessa globala hållbarhetsmål vilka bland annat berör hälsa, jämställdhet och jämlikhet, affärsverksamhet, partnerskap och miljö. LIDDS agerar ansvarsfullt i linje med de av dessa områden som är mest relevanta för vår verksamhet och våra intressenter såsom aktieägare, patienter, medarbetare, hälso- och sjukvårdspersonal, myndigheter, leverantörer och samhället i stort.

Förmågan att kontinuerligt identifiera och hantera risker på ett effektivt sätt är viktig för bolagets framgångar. Styrelsen ansvarar för riskhanteringen och identifierar, utvärderar och spårar riskerna inom bolagets verksamhet årligen. Vi har beslutat att fokusera vårt hållbarhetsarbete utifrån fyra olika perspektiv:

  • Patienten
  • Planeten
  • People – medarbetare
  • Partnerskap

Patienten

Det är vår övertygelse att vår teknikplattform tillsammans med de läkemedel som formuleras med teknologin kommer att erbjuda effektivare cancerbehandlingar med färre biverkningar och förbättrad livskvalitet för patienter. Den hållbarhetsfråga av FN:s 17 hållbarhetsmål där LIDDS främst kan bidra till är mål nummer 3, god hälsa och välbefinnande. Av mål nummer 3 är delmålet 3.4 – minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa det mest relevanta för LIDDS.

Det av LIDDS projekt som nått längst i klinisk utveckling, Liproca Depot, syftar till att erbjuda patienter med prostatacancer som står under aktiv monitorering och som idag inte kan erbjudas läkemedelsbehandling för sin sjukdom ett alternativ för att hålla sjukdomen i kontroll och därmed undvika med radikala behandlingar som ofta innebär en avsevärt försämrad livskvalitet. Med NanoZolid-teknologin blir det dessutom möjligt att placera cancerläkemedlet i eller i närheten av tumören vilket innebär att bara den vävnad som behöver behandlas exponeras för läkemedlet och inte hela kroppen. Den kontrollerade och förlängda frisättningen av det aktiva läkemedlet som bolagets teknologi innebär dessutom färre behandlingar, ökad patientsäkerhet och minskade vårdkostnader.

Planeten

FN:s mål nummer 13 innebär en strävan att bekämpa klimatförändringar. Läkemedelsutveckling tar lång tid och innefattar många komplexa processer vilket kan resultera i en stor resursförbrukning. Det är därför LIDDS utgångspunkt att ständigt sträva efter att optimera resursförbrukningen i bolagets verksamhet för att minska klimatavtrycket.

Utveckling av nya läkemedel omfattas av ett stort antal regleringar. Utveckling av nya behandlingar uppnås genom att följa de läkemedelsstandarder som fastställts av tillsynsmyndigheter, däribland FDA i USA och EMA i Europa. På LIDDS har vi åtagit oss att följa branschriktlinjer vilka tillsammans täcker alla områden i bolagets värdekedja, däribland utveckling, kliniska prövningar, tillverkning och läkemedelshantering där standarder styr säker produktion och övervakning av behandlingar (t.ex. GLP, GVP, GCP, GMP, GDP).

People – medarbetare

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt utgör FN:s åttonde klimatmål. Det syftar till att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

LIDDS medarbetare är avgörande får vår förmåga att leva upp till bolagets vision och strategi. Medarbetarnas delaktighet, engagemang och expertis är avgörande för vår framgång. Att stötta LIDDS medarbetare i deras utveckling, välbefinnande och arbetsglädje är viktiga utgångspunkter. Vi är stolta över att kunna erbjuda en stimulerande och inkluderande arbetsplats med jämlika utvecklingsmöjligheter för alla.

Genom att agera etiskt och ansvarsfullt i allt vi gör, genom hög standard inom vår forskning och utveckling, affärsetik och policyer, skapar vi en hållbar organisation som är avsedd att bidra till samhället och utgöra ett stöd för våra medarbetare att göra rätt. Syftet är att bygga upp en hållbar organisation genom efterlevnad av de riktlinjer som finns uppställda, och genom att stödja en kultur som främjar öppen diskussion om etik i verksamheten. Inom den verksamhet som LIDDS bedriver är det exempelvis frågor som regelefterlevnad, hantering av korruptionsrisker, produktsäkerhet och etisk forskning som ligger i fokus för vårt arbete att leva upp till ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Vi ser kontinuerligt över och förnyar våra policyer och system för att säkerställa att vi upprätthåller de höga standarder och krav som vi ställer på oss själva och utifrån omvärldens förväntningar.

Partnerskap

Med en logistikkedja som till stor del finns utanför bolaget förlitar vi oss på hållbara och robusta leverantörer för att producera, förpacka och distribuera våra studieläkemedel. Vi förväntar oss regelefterlevnad och högsta standard från våra leverantörer. LIDDS mål är att ha en en tydlig överblick över våra leverantörers verksamhet för att säkerställa att de når uppställda hållbarhetsmål. Innan ett samarbete påbörjas ser vi över att potentiella leverantörer lever upp till de krav vi ställer. En av LIDDS kontraktstillverkare av Liproca Depot har exempelvis erhållit en miljöcertifiering (ISO 14001) för sin tillverkningsprocess. Efter att samarbete inletts genomför LIDDS också revisioner för att säkerställa att våra leverantörer följer de kvalitetsstandarder som finns uppställa i läkemedelsindustrin.