Skip to content

Valberedning

Valberedningen ska, enligt beslutade principer för valberedningens tillsättning, bestå av styrelseordförande och tre representanter för de två största aktieägarna i bolaget.

Valberedningens huvuduppgift är att framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt val och arvodering av revisorer. Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och representanter utsedda av de två största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av september månad 2022.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023:

  • Bengt-Åke Bengtsson, Ordförande
  • Olle Isaksson
  • Bengt Viterius
  • Jan Törnell, Styrelseordförande i LIDDS

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.liddspharma.com. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@liddspharma.com.