Skip to content

Valberedning

Valberedningen ska, enligt beslutade principer för valberedningens tillsättning, bestå av tre representanter för de två största aktieägarna i bolaget.

Valberedningens huvuduppgift är att framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt val och arvodering av revisorer. Valberedningen ska utgöras av representanter utsedda av de två största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av september månad 2023.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024:

  • Bengt Viterius, Ordförande
  • Niklas Folkesson
  • Daniel Lifveredson

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.liddspharma.com. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@liddspharma.com.