Skip to content

Nanodotax

Nanodotax är NanoZolid-formulerad docetaxel, ett ofta använt cytostatiskt läkemedel som har godkänts för flera cancerindikationer såsom bröst-, huvud & hals- och prostatacancer. Toxicitetsprofilen för docetaxel är dock ogynnsam och begränsar dess användning, Genom att formulera docetaxel för lokal intratumoral administrering kan den systemiska toxiciteten undvikas. Med direkt administrering i tumören kan högre koncentrationer av docetaxel uppnås. LIDDS har utfört proof-of-principle (PoP) studier av nanodotax i en relevant djurmodell för lungcancer. Data visade god effekt vid lokal administrering av nanodotax och utan den systemiska toxicitet som observerades vid systemisk administrering av docetaxel. Klinisk utveckling av nanodotax inleddes 2019 på patienter med ytliga solida tumörer. Den kliniska fas I-studien avslutades i slutet av 2021 och visade på god säkerhet och tolerabilitet med få, milda och lokala biverkningar. Vidare observerades en uppreglering av viktiga systemiska immunreglerande biomarkörer som anses vara viktiga för att göra kalla tumörer varma och för att ge bättre förutsättningar för behandling med checkpointhämmare. Nästa steg i detta program är att utvärdera verkningsmekanismen i en mindre klinisk studie på prostatacancerpatienter som är planerade för kirurgiskt avlägsnande av sin tumör. Detta utgör en unik möjlighet för att undersöka de lokala och systemiska effekterna av nanodotax.