Skip to content

Företrädesemission 2023

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I LIDDS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission om cirka 48,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har säkerställts till cirka 96 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter via botten- samt toppgarantier. Företrädesemissionen avser främst finansiera förberedelser av två kliniska fas Ib-studier och genomförande av minst en av studierna, ett intensifierat arbete med utlicensiering av fas III-projektet Liproca® Depot och annan affärsutveckling, samt återbetalning av den bryggfinansiering Bolaget upptagit från Erik Penser Bank för att påbörja dessa satsningar innan Företrädesemissionens genomförande. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen komma att utnyttja en övertilldelningsoption om upp till cirka 15,0 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 63,6 MSEK.

Sammanfattning

  • En (1) befintlig aktie i LIDDS som innehas på avstämningsdagen den 18 januari 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 1,40 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kan LIDDS som högst tillföras cirka 48,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 8,6 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 23 januari – 6 februari 2023.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 januari – 1 februari 2023.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst cirka 1 841 208,92 SEK, motsvarande högst 34 739 791 aktier, innebärande en maximal utspädning om cirka 50 procent.
  • I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.

Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier och teckningsförbindelser motsvarande sammanlagt cirka 46,5 MSEK, motsvarande ca 96 procent av totalt belopp. Emissionsgarantier har avtalats skriftligen. För emissionsgarantierna, både botten- och toppgaranterna, utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt tolv (12) procent av garanterat belopp vid ersättning i form av nya aktier i Bolaget. Garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

16 januari 2023 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
17 januari 2023 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
17 januari 2023 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
18 januari 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
23 januari – 1 februari 2023 Handel i teckningsrätter
23 januari – 6 februari 2023 Teckningsperiod
8 februari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen