Skip to content

VD-ord

lidds-jenni-bjornlfson-people

Årsredovisning 2023

När vi summerar 2023 kan vi konstatera att det blev ett turbulent år för LIDDS. Året inleddes med att vi genomförde den företrädesemission som annonserades i slutet av 2022. Emissionen tillförde bolaget 46,5 MSEK före emissionskostnader. Ett gott resultat givet de marknadsförutsättningar som rådde, men tyvärr inte tillräckligt för att kunna finansiera de kliniska fas I-studier som planerats för bolagets projekt Nanodotax och Nanoimod. Beslut togs därför att genomföra en av studierna med den finansiering vi hade säkrat. Valet föll på Nanodotax som var det projekt som hade kommit längst i sina förberedelser och som därmed hade erforderliga godkännanden på plats. Kliniken var dessutom väl förberedd för start av klinisk studie. En rad omständigheter innebar sedermera att starten av studien försenades, från planerad start under andra kvartalet till efter sommaren. 

Under 2023 har fokus främst varit inriktat på att finna en partner för utlicensiering av Liproca Depot samt övriga projekt. En framgångsrik utlicensiering av Liproca Depot skulle ge LIDDS möjlighet att finansiera en vidareutveckling av både NanoZolid-teknologin och våra egna.

Till vår hjälp har vi haft Alira Health som har haft en nyckelroll i arbetet med att finna en partner för bolagets tillgångar. LIDDS har tillsammans med Alira haft kontakt med över 200 företag i processen, allt från stora, globala läkemedelsbolag till mindre specialistföretag, med ett särskilt engagemang inom onkologi och urologi. Det har inte saknats intresse för Liproca Depot. Liproca Depot har genomgått en klinisk fas IIb-studie med goda resultat och därmed nått Proof-of-Concept. Förberedelser har också gjorts för en klinisk fas III-studie genom ett rådgivande möte med EMA. Liproca Depot gör det möjligt att behandla prostatacancerpatienter med mycket begränsade biverkningar vilket är attraktivt. Trots detta har de allra flesta av företagen vi varit i kontakt med valt att tacka nej till möjligheten att licensiera Liproca Depot. Vi arbetar fortfarande med att finna potentiella lösningar, men den tydliga kommersiella validering, och ännu viktigare f inansiering, som vi hade hoppats kunna erhålla genom utlicensiering av Liproca Depot har än så länge inte kunnat uppnås.

Det faktum att både studiestart och utlicensiering dröjde samt att J&J valde att inte prioritera vårt gemensamma projekt innebar en tydlig utmaning för bolaget. Beslut fattades därför att pausa all klinisk utveckling för att väsentligt stärka bolagets f inansiella uthållighet då ytterligare finansiering inte bedömdes som möjlig att erhålla i den svåra marknadssituationen som rådde. Som en följd minskades bolagets organisation och alla ytterligare investeringar i projekten stoppades.

LIDDS har under andra halvåret 2023 utvärderat ett antal olika alternativ för bolagets fortsatta verksamhet. Diskussioner har förts med olika möjliga intressenter. Styrelsen valde i januari 2024 att föreslå ett förvärv av Noviga Research. Noviga, ett privatägt bolag, har utvecklat läkemedelskandidaten NOV202 som visat goda resultat i pre-kliniska cancermodeller i kombination med PARP-hämmare. Den påvisade antitumöreffekten av kombinationsbehandlingen är väsentligt bättre än behandling med de enskilda läkemedlen. De undersökta cancermodellerna är äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och prostatacancer. Bolagsstämman godkände förvärvet och i mars registrerades den apportemission som betalade förvärvet. Nu arbetar bolaget med att integrera Noviga samt förbereda för den tox-studie som måste genomföras innan NOV202 bedöms vara redo för kliniska fas I-studier.

Som vi har indikerat tidigare har vi en förhoppning om att kunna hitta en alternativ lösning kring den kliniska studien DTX-002 med Nanodotax, vilken aldrig påbörjades på grund av det besparingsarbete som inleddes i juni. Det finns ännu ingen lösning kring genomförandet, men vi fortsätter enträget att arbeta för ett genomförande av något slag.

Jenni Björnulfson
VD och CFO