Skip to content

VD-ord

Från första kvartalsrapporten, 24 maj, 2022

lidds-ceo-word-bUnder inledningen av 2022 har vi haft flera viktiga tillkännagivanden. I början av januari kunde vi meddela att forskningssamarbetet med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc (J&J) fortsatt in i nästa fas. Det är av yttersta vikt att samarbetet fortsätter utvecklas väl. Samarbetet med J&J är en viktig del av de utvecklingsmål som vi har för att kunna erbjuda läkemedel som gör stor skillnad för patienter. Vi vill vara med och utveckla produkter som underlättar för både vårdgivare och samhället i stort genom förbättrade behandlingsresultat, ökad livskvalitet och effektiv resursanvändning.

Vi har också presenterat nästa steg i utvecklingen av vårt projekt nanodotax, NanoZolid-formulerad docetaxel. Vi kommer att genomföra en kortare klinisk studie för att utvärdera de immunologiska effekter som observerades i den kliniska fas I-studien NZ-DTX-001. I studien observerades aktivering av systemiska inflammatoriska biomarkörer som anses ge bättre förutsättningar för behandling med så kallade checkpointhämmare. De preliminära resultaten visar på att lokal behandling med nanodotax skulle kunna stimulera patienternas immunsystem så att det angriper även avlägsna metastaser. Baserat på de positiva resultaten i fas I-studien valde vi att ta över sponsorskapet för den sedan tidigare godkända prövarinitierade studien på patienter med prostatacancer. Vi räknar med att kunna inleda rekryteringen av patienter relativt snart och jag ser fram emot resultaten då studien kommer att ge viktiga insikter om verkningsmekanismen och om hur vi tar projektet vidare i den kliniska utvecklingen beträffande patientgrupp och behandlingsform.

Jag noterar att intresset för TLR9-riktad behandling är stort då Regeneron Pharmaceuticals har meddelat att de har för avsikt att förvärva Checkmate Pharmaceuticals. Checkmates produkt i utveckling är en TLR9 agonist som i princip är samma som LIDDS nanoimod men utan den långtidsverkande effekten. Vi är övertygade om att lösningen för att erhålla goda behandlingsresultat ligger i en långtidsverkande och kontinuerlig TLR9-aktivering. Affären är en god indikation på intresset bland läkemedelsbolagen för intratumoral administrering generellt och av TLR9-riktad behandling mer specifikt som ett nytt verktyg i behandlingen av olika cancersjukdomar.

För att kunna fortsätta den positiva utvecklingen av projektportföljen är säkrad finansiering av stor vikt. Därför presenterade vi i februari att LIDDS ingått ett konvertibellåneavtal med Nice & Green som är en schweizisk specialistinvesterare med värdefull erfarenhet från life science-sektorn. Avtalet innebär att Nice & Green förbundit sig att teckna konvertibler med ett nominellt värde om upp till 40,8 miljoner kronor. Avtalet gör att LIDDS har möjligheten, dock ingen skyldighet, att utnyttja den överenskomna finansieringen under de kommande 18 månaderna. Detta är mycket viktigt för bolaget eftersom det ger oss flexibilitet.

Jag är glad att ha kunnat träffa såväl aktieägare som andra intressenter under årets första månader. Det gjorde vi både på Fight Cancer dagen som anordnandes av Redeye i januari och på den uppskattade kapitalmarknadsdagen (CMD) som vi genomförde i mars. Fokuset på CMD låg på vår forskning och utveckling – hjärtat i bolaget. Jag uppskattar ert engagemang och intresse och ser framemot att mötas igen. Under juni kommer vi att få anledning att sprida kännedomen om LIDDS ytterligare då vi deltar på US BIO International Convention i San Diego. Konferensen är en av de viktigaste branschkongresserna med internationellt namnkunniga huvudtalare och som samlar ett stort antal marknadsledande aktörer från hela världen. Som ett ytterligare led i att stärka vetskapen om LIDDS har också hemsidan uppdaterats med ny design, innehåll och bättre funktioner för att underlätta för våra besökare.

Mitt fokus framöver är att förvalta den goda grund vi omsorgsfullt lagt för bolaget under 2021 och början av 2022. Vi kommer att accelerera arbetet med att utveckla effektiva lösningar för lokal läkemedelsadministration samt utveckla projekt som genererar de största möjligheterna till framtida samarbeten och avtal.

Tack för ert stöd!

Uppsala, maj 2022

Nina Herne, Verkställande direktör