Skip to content

LIDDS förvärvar Noviga Research

Noviga Research AB är ett svenskt läkemedelsföretag fokuserat på utveckling av nya effektiva läkemedel för behandling av avancerad cancer.

Innovativ drug delivery-plattform till nytta för patienter och läkemedelsindustrin

lidds-nanosolid-homepage-module

LIDDS - Optimal drug delivery-teknologi för patienter och partners

LIDDS är baserat på den egenutvecklade drug delivery-teknologin NanoZolid, en mångsidig teknologi som kan användas för att formulera de flesta läkemedel och lösa problem inom många indikationsområden, vilket ger goda tillväxtmöjligheter. IP-positionen är stark och skyddar både teknologin och produkter baserade på teknologin fram till åtminstone 2037. LIDDS har utvecklat en egen produktportfölj inom det stora och växande onkologiområdet där unika lösningar kan tillhandahållas. Möjligheten att omformulera och förbättra befintliga läkemedel innebär lägre utvecklingskostnader och bättre chanser att nå marknadsgodkännande. Teknologin har validerats både genom etablerade partnerskap och kliniska prövningar.

LIDDS styrelse och ledning har stor erfarenhet av att bygga och driva läkemedels- och life science-företag.

lidds-module-1

NanoZolid® – mer precis läkemedelsbehandling med högre lokal effekt och minskade systemiska biverkningar

NanoZolid är en teknologi för lokal, kontrollerad och bibehållen frisättning av läkemedel över tid. Syftet är i första hand att göra läkemedelsbehandlingar mer precisa, att inducera en högre lokal effekt och att minska systemiska biverkningar.

NanoZolid-formulerade läkemedel injiceras som en suspension direkt i eller nära tumören. Suspensionen stelnar och bildar en lokal solid läkemedelsdepå som frisätter läkemedlet på ett kontrollerat sätt under en längre och fördefinierad period. Depån är biologiskt nedbrytbar och absorberas helt och hållet i kroppen utan att lämna några restprodukter.

Produktportfölj

lidds-pipeline-module-image-d

Liproca Depot

Liproca Depot utvecklas för prostatacancer. Liproca Depot är NanoZolid-formulerad 2-hydroxiflutamid (2-HOF),  ett anti-androgent läkemedel. 2-HOF används normalt för systemisk behandling av prostatacancerpatienter före radikala behandlingar, men ofta med allvarliga biverkningar. Dessa kan undvikas med lokal administrering av Liproca Depot i tumören.

lidds-nanodotax-module

Nanodotax

Nanodotax är NanoZolid-formulerad docetaxel,  en ofta använd cytostatika som har godkänts för flera cancersjukdomar. Nanodotax har visat sig vara säkert och väl tolererat i en fas I-studie. Dessutom observerades en effekt på systemiska och lokala immunologiska biomarkörer vilket tyder på att immunsystemet svarade positivt och specifikt på behandlingen.

lidds-pipeline-module-image-c

Nanoimod

Nanoimod är toll-like receptor 9 (TLR9) agonisten agatolimod formulerad i NanoZolid®. Projektet är i preklinisk utveckling och förbereds för en fas Ib-studie i multipla cancerindikationer som tillägg till behandling med checkpoint-hämmare.

lidds-module-rnd-2

Partnerskap

LIDDS har ingått ett forsknings- och utvecklingsavtal med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc. och ett licensavtal med Puheng Pharma avseende Liproca Depot för den kinesiska marknaden.

Medlem i