Skip to content

Marknad

Cancer – ett växande folkhälsoproblem

Cancer är idag den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. År 2020 noterades ca 19 miljoner fall vilket förväntas stiga till 30 miljoner 2040. Den förväntade ökningen förklaras bland annat av en åldrande befolkning och ökad förekomst av vissa riskfaktorer för cancer till följd av social och ekonomisk utveckling. Idag riskerar var fjärde man och var femte kvinna att drabbas av sjukdomen och var åttonde man och var elfte kvinna riskerar att avlida till följd av cancer. Sammantaget innebär det att närmare 44 miljoner personer levde med cancer under 2018. Sjukdomen innebär inte bara mänskliga lidanden, den orsakar även ekonomiska konsekvenser. Bland de 15 vanligaste dödsorsakerna i världen leder cancer till de största ekonomiska konsekvenserna. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs av förlust av inkomster både för patienter och dess anhöriga och kostnader för behandling. Det är främst stora förluster av levnadsår som påverkar de samhällsekonomiska kostnaderna. Dessa kostnader ökar ständigt och exempelvis har den beräknade hälsovårdskostnaden i USA för cancer ökat från 124 miljarder USD år 2010 till 157 miljarder USD år 2020. Sammantaget motsvarar den samhällsekonomiska kostnaden av cancer i USA 1,5-2 procent av landets BNP.

Under 2021 uppgick den globala marknaden för cancerläkemedel till 187 miljarder USD och den förväntas växa till 273 miljarder USD år 2025. Under samma tidsperiod förväntas cirka 100 nya cancerläkemedel introduceras, där individualiserade behandlingar, målinriktade läkemedel och biomarkörsdrivna behandlingar förväntas utgöra en betydande del av de nya behandlingar som godkänns.

Drug-delivery marknaden

LIDDS verkar på drug delivery-marknaden där mer riktade och kontrollerade administreringar och frisättningar av läkemedel utvecklas. Givet behovet av mer effektiva och säkra behandlingar förväntas intresset och användningen av drug delivery-teknologier öka framöver. Teknologierna används för flera olika indikationsområden där onkologi står för cirka 30 procent, neurologiska sjukdomar cirka 25 procent, infektionssjukdomar 17 procent och övriga behandlingsområden för resterade cirka 30 procent.

Den totala globala drug delivery-marknaden uppgick till 1 650 miljarder USD under 2021. Inom de kommande fem åren förväntas en årlig tillväxt om 5,9 procent, vilket skulle innebära en marknad om 2 200 miljarder USD 2026. Marknadstillväxten beror bland annat på en ökad förekomst av kroniska sjukdomar, såsom cancer, luftvägsallergier och diabetes, att patienter efterfrågar nya innovativa metoder för att få tillgång till läkemedel, teknologisk utveckling och att nya produkter lanseras.

Drug delivery-marknaden består av en rad olika teknologier, såsom nanoporösa kiselpartiklar, kiselmatriser, liposomer, proteinkonjugat och hydrogeler. LIDDS NanoZolid-teknologi är en hydrogelbaserad teknologi och totalt bedöms marknadsstorleken för hydrogelbaserade drug delivery-teknologier uppgå till närmare 6 miljarder idag och den förväntas växa till 11 miljarder USD år 2028, motsvarande en tillväxttakt på cirka 7,5 procent årligen.

Prostatacancermarknaden

Den globala läkemedelsmarknaden för behandling av prostatacancer uppgick till 6,9 miljarder USD 2018 och förväntas växa till 9,9 miljarder USD 2026, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Marknadstillväxten drivs huvudsakligen av en ökande förekomst av godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi), ökad fetma, ökande förekomst av prostatacancer, ökad efterfrågan på hormonläkemedel, nya behandlingar för prostatacancer och ökande förekomst av prostatit, det vill säga bakteriell infektion i prostatan. Pågående fas III-studier inom prostatacancerområdet omfattar både läkemedelskandidater godkända för andra indikationer och läkemedel med nya verkningsmekanismer, exempelvis radioaktiva markörer riktade mot prostataspecifikt membranantigen, kinashämmare och checkpointhämmare.

Av de 1,4 miljoner män som diagnostiseras med prostatacancer har cirka 420 000 en lokaliserad prostatacancer med låg eller medelhög risk för cancerprogression. Patienter med liten, icke-aggressiv cancer, följs enbart upp med regelbundna kontroller, så kallad ”aktiv monitorering”. Om cancern utvecklas och blir mer aggressiv erbjuds patienten behandling med kirurgi eller strålning. Äldre män med en liten tumör utan spridning hålls under observation och erbjuds symtomstyrd behandling.