Skip to content

Bolagsordning

Bolagsordning för LIDDS AB (publ), org. nr. 556580–2856 antagen på årsstämma 2022-06-01

§ 1 Firma

Bolagets firma är LIDDS AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolaget har sitt säte i Uppsala.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och kommersialisering av lokalt implanterade medicinleveranssystem och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen för bolaget skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 S första stycket 6 – 8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap, 39 S aktiebolagslagen (2005:551).