Skip to content

Produktportfölj

LIDDS är ett bolag byggt på forskning och utveckling. Företaget bygger på en unik drug delivery-teknologi på vilken bolaget  har utvecklat en projektportfölj inom onkologi bestående av in-house-projekt och partnerprogram från tidigt till sent utvecklingsstadium. Projektportföljen omfattar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlade cancerformer och den egenutvecklade drug delivery-teknologin är utformad för att förbättra effektiviteten och säkerheten för cancerpatienter.

Produktportfölj

lidds-pipeline-module-image-d

Liproca Depot

Liproca Depot utvecklas för prostatacancer. Liproca Depot är NanoZolid-formulerad 2-hydroxiflutamid (2-HOF),  ett anti-androgent läkemedel. 2-HOF används normalt för systemisk behandling av prostatacancerpatienter före radikala behandlingar, men ofta med allvarliga biverkningar. Dessa kan undvikas med lokal administrering av Liproca Depot i tumören.

lidds-nanodotax-module

Nanodotax

Nanodotax är NanoZolid-formulerad docetaxel,  en ofta använd cytostatika som har godkänts för flera cancersjukdomar. Nanodotax har visat sig vara säkert och väl tolererat i en fas I-studie. Dessutom observerades en effekt på systemiska och lokala immunologiska biomarkörer vilket tyder på att immunsystemet svarade positivt och specifikt på behandlingen.

lidds-pipeline-module-image-c

Nanoimod

Nanoimod är toll-like receptor 9 (TLR9) agonisten agatolimod formulerad i NanoZolid®. Projektet är i preklinisk utveckling och förbereds för en fas Ib-studie i multipla cancerindikationer som tillägg till behandling med checkpoint-hämmare.

lidds-module-rnd-2

Partnerskap

LIDDS har ingått ett forsknings- och utvecklingsavtal med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc. och ett licensavtal med Puheng Pharma avseende Liproca Depot för den kinesiska marknaden.