Skip to content

Kliniska studier

Bolagets första kliniska studie inleddes 2007 för att undersöka tolerans och säkerhet för en tidig version av Liproca Depot. Under 2017 inleddes en klinisk fas IIb-studie med Liproca Depot vid kliniker i Kanada och Finland för att undersöka högsta tolererbara dos av Liproca Depot och för att fastställa nivån av PSA-reduktion hos patienter med prostatacancer. Under 2019 behandlades den första patienten i den kliniska fas I-studien för att studera NanoZolid-formulerat docetaxel (nanodotax) hos patienter med solida tumörer.

LIDDS förbereder dels en multicenter fas III-studie med Liproca Depot och efter den avslutade fas I-studien med nanodotax kommer en kort klinisk studie på patienter med prostatacancer att inledas under 2022 för att ytterligare undersöka de immunologiska effekter som observerats i den tidigare studien. Dessutom förbereds en klinisk studie för kombinationsterapin med nanoimod och nanoxan.

Studie Studiedesign Antal patienter  Studielängd Resultat
LPC-001 Öppen studie för utvärdering av tolerans och säkerhet. 10 3-10 veckor Inga tecken på toxicitet. Injektionerna tolererades väl. Tecken på lokala reaktioner/infektioner i prostata hos vissa patienter.
LPC-002

Öppen studie för utvärdering av effekt på PSA och prostatavolym samt säkerhet.

24 6-12 månader PSA-sänkning i 83 procent av patienterna. Minskad prostatavolym. Effektduration minst sex månader. Väl tolererat, få biverkningar.
LPC-003

Öppen studie för utvärdering av antitumöreffekt och generell effekt på PSA och prostatavolym.

18 6 veckor Mer uttalad PSA- och prostatavolymreduktion än i LPC-002. Påtaglig effekt redan efter fyra veckor. Verifierad anticancereffekt.
LPC-003 (part II)

Utvidgning med högre dos.

5 8 veckor PSA minskade i genomsnitt med 23% och positiv effekt på prostatavolym och MRI. Inga hormonella biverkningar rapporterades.
LPC-004 Tvådelad studie för doseskalering av Liproca Depot och för att fastställa nivån av PSA-reduktion vid månad 5. 61 6 månader Alla doser var säkra och tolererades väl. PSA-minskningen var störst för gruppen som fick 16 mL. Cirka 78% av patienterna visade en minskning av prostatavolymen.
LPC-004 OLE Frivillig öppen förlängning av LPC-004-studien för att studera den långsiktiga antiandrogena effekten av Liproca Depot efter en upprepad injektion. 12 10 månader Sex patienter uppfyllde kriterierna för en andra injektion och PSA-nivåerna minskade i genomsnitt med 28% efter 2 månader och reducerade PSA-nivåer kvarstod hos 2 patienter i slutet av studien.
NZ-DTX-001 Öppen doseskalerings- och dosexpansionsstudie av NanoZolid-formulerad docetaxel. 6 5-9 veckor Den systemiska exponeringen av docetaxel är låg och studien visade aktivitet i både injicerade lesioner och i systemiska inflammatoriska markörer.

Läs mer om våra kliniska studier på ClinicalTrials.Gov