Skip to content

LIDDS AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,3) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -7,4 (-9,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 (-9,9) MSEK motsvarande -0,11 (-0,29) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7,1 (12,0) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 22,7 (19,7) MSEK

Perioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,8) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -17,0 (-19,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,0 (-19,7) MSEK motsvarande -0,28 (-0,58) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,2 (-18,2) MSEK

Väsentliga händelser januari – juni

 • Den beslutade företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 9 januari 2023 och slutfördes den 6 februari 2023. Teckningssammanställningen visade att cirka 72,7 procent av företrädesemissionen tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter. Bottengaranterna tilldelades cirka 8,6 procent och toppgaranten cirka 14,4 procent av företrädesemissionen. Bolaget tillfördes cirka 46,5 MSEK före emissionskostnader. Tre av garanterna valde ersättning i form av aktier.
 • Bolaget implementerar större kostnadsminskningar i syfte att maximera möjligheten att nå ett licensavtal utan att behöva söka ytterligare finansiering. Beslutet innebär att investeringar i klinisk utveckling hålls tillbaka tills licensavtal kan säkras. Personalminskningar har genomförts och Anders Månsson lämnar VD-rollen vid utgången av augusti 2023. Styrelsen har utsett Matthew Lindon till tillförordnad VD.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Max Mitteregger avgår som styrelseledamot
 • Samarbetsavtalet med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc avslutas.

VD har ordet

Under andra kvartalet initierade LIDDS betydande åtgärder för att minska bolagets kostnader, vilket medförde ett mycket starkt fokus på projektprioritering och utlicensiering innan ytterligare investeringar i klinisk utveckling kan övervägas. Skälen till detta är enkla och har tydligt uttryckts av min föregångare i tidigare vd-ord: LIDDS historia går tillbaka 20 år i tiden och det är dags att åstadkomma ett erkännande av det värde som bolaget har skapat och även generera intäkter från projekten som bolaget har ägnat lång tid åt att utveckla, innan ytterligare investeringar från aktieägarna kan efterfrågas. Liproca Depot, som genomfört kliniska fas IIb-studier med goda resultat, är huvudprojektet som har potential att på kort sikt generera större summor pengar till bolaget, och därmed finansiera bolaget utan behov av ytterligare kapitaltillskott på mycket kort sikt. Att maximera LIDDS finansiella uthållighet och stärka bolagets förhandlingsposition för den pågående partneringsprocessen var därför ett nödvändigt beslut.

De besparingsåtgärder som aviserades i juni, som syftar till att stärka bolagets finansiella uthållighet har dessvärre resulterat i nedskärningar bland personal och konsulter. I det läget valde Anders Månsson att lämna företaget och jag skriver nu min första kvartalsrapport som LIDDS nya VD. Jag är ny i VD-rollen men är inte ny inom LIDDS eftersom jag varit CSO sedan mars 2021. Styrelsens uppfattning är att det var logiskt och kostnadseffektivt att tillsätta en VD internt som operativt kan leda tidiga utvecklingsprojekt, samt ha den detaljerade kunskapen om portföljen för att stödja fokuset på partnering.

Under Q1 slutförde LIDDS samarbetsprojektet med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc (J&J). Detta följdes av en lång väntan på beslut under Q2, men i början av juli fick vi beskedet att J&J inte valt att prioritera fortsatt utveckling av vårt projekt. Detta var naturligtvis mycket nedslående nyheter för oss, men vi är åtminstone övertygade om att vi har gjort allt som står i vår makt när det gäller leverans, inklusive den tidigare förlängningen av fas 2 av projektet som innebar att projektet pågick i ytterligare ett halvår och kompletterade de resultat som uppnåddes under hösten 2022. I slutändan har vi dock minimalt inflytande på vilka projekt J&J väljer att prioritera. Värt att nämna är dock att även om J&J hade gått med på vidareutveckling så hade detta inte automatiskt utlöst en större utbetalning som radikalt skulle ha förändrat den ekonomiska situation som är orsaken till de besparingsåtgärder som vi genomförde i juni. Deras beslut understryker dock ytterligare vikten och behovet av de åtgärder som vidtagits under de senaste månaderna.

De senaste 15 månaderna har LIDDS haft ett mycket stort fokus på affärsutveckling. Under den tiden har vi haft kontakt med flera hundra företag avseende såväl Liproca som våra övriga projekt och har under 2023 samarbetat med Alira Health för att förstärka våra ansträngningar. Alira fortsätter att göra ett utmärkt arbete för oss och ökar vår bandbredd inom affärsutveckling. Arbetet fortsatte med oförminskad styrka under sommarmånaderna. Det saknas inte intresse för Liproca-konceptet, men i slutändan måste ett partnerskap ske med en eller ett fåtal parter med vilja och kapacitet att ta sig an både fas III-program och lansering. Om LIDDS inte hittar en global partner för detta processen skulle alternativet vara att sammanföra en flerpartslösning med olika partners för olika territorier och en samfinansiering av fas III-studier. Detta har mycket större komplexitet och understryker därför vikten av att stärka företagets kassa, sänka kostnaderna och öka den finansiella uthålligheten. Mitt mål under de kommande månaderna är att slutföra våra pågående ansträngningar och hitta alla möjligheter att realisera värde i LIDDS.

Om LIDDS lyckas med sin ambition att realisera Liproca Depot, utvecklingsprojektet som varit hörnstenen i bolaget sedan starten, eller något av bolagets övriga projekt, kommer LIDDS att lyckas både generera ett positivt kassaflöde och uppnå ett ”proof-of-concept” för hela sin verksamhet, vilket visar att utvecklingsprojekt baserade på NanoZolid® har ett realiserbart marknadsvärde. Detta är ett lämpligt mål efter en så lång period av utveckling.

Matthew Lindon
CSO och tf VD

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://liddspharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/