Skip to content

LIDDS AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

Perioden oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till-0,1 (2,4) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -8,9 (-8,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,1 (-8,9) MSEK motsvarande -0,26 (-0,26) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –10,2 (-9,9) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 5,3 (34,0) MSEK

Perioden januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,9 (3,6) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -36,6 (-37,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick -36,9 (-37,3) MSEK motsvarande -1,07 (-1,16) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,6 (-42,6) MSEK

Väsentliga händelser 2022

 • Forskningssamarbetet med J&J fortsatte in i nästa fas
 • Avtal tecknades med Nice & Green avseende finansiering om upp till 40,8 MSEK
 • Max Mitteregger och Johan Lund valdes in i LIDDS styrelse. Max Mitteregger förvärvade i samband med tillträdet i LIDDS aktier till ett värde om 4,5 MSEK, vilket skedde genom en riktad emission om 750 000 aktier till en teckningskurs om 6 SEK, vilket motsvarade kursen för LIDDS aktie på Nasdaq First North Growth Market vid tillfället för undertecknandet av en bindande teckningsförbindelse.
 • Anders Månsson efterträdde Nina Herne som VD för LIDDS den 1 september 2022.
 • Styrelsen beslutade i december om en företrädesemission om cirka 48,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 96 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den beslutade företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 9 januari 2023 och slutfördes den 6 februari 2023. Teckningssammanställningen visade att 25 253 268 aktier, motsvarande cirka 72,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter. Bottengaranterna tilldelades cirka 8,6 procent av företrädesemissionen, och toppgaranten cirka 14,4 procent av företrädesemissionen. Bolaget tillfördes cirka 46,5 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet
Jag tillträdde som VD för LIDDS i september 2022. Det som lockade mig med bolaget var framför allt den intratumorala NanoZolid®-teknologins möjligheter att öka dosexponeringen lokalt, ”on target”, och därmed maximera effekten, samtidigt som man minskar den systemiska exponeringen och därmed biverkningarna. Det redan etablerade samarbetet med ett större världskänt läkemedelsbolag vägde också tungt och att det längst utvecklade egna läkemedelsprojektet, Liproca Depot, hade visat goda resultat i prostatacancer, var också en faktor. Nu har vi, i början av 2023, finansierat bolaget för att ge utlicensieringen av Liproca Depot den chans projektet förtjänar; vi arbetar också på att utvidga samarbeten med större bolag kring NanoZolid®, och vi planerar att ta in fler egna projekt i klinisk fas, vilka också de kan röna intresse bland större bolag.

LIDDS är verksamt inom ett mycket intressant utvecklingsområde, nämligen intratumorala depot-injektioner, inom läkemedels-utvecklingens kanske allra hetaste område – onkologi (cancerbehandling). Så gott som all cancerbehandling sker med mer eller mindre toxiska och därför biverkningstunga substanser, som om de ges direkt i blodet kommer att exponera företrädesvis frisk vävnad för läkemedlet och därmed skapa oönskade effekter av varierande svårighetsgrad. Detta gör att doseringen inte alltid optimeras med avseende på effekt, eftersom man hela tiden måste balansera läkemedlets verkan mot risken för biverkningar. Den teknologi som LIDDS bygger sin verksamhet på – NanoZolid® – är en teknologi som möjliggör att cancerläkemedel kan ges som en injicerbar depot direkt in en tumör, i stället för indirekt via blodbanan. Detta gör att man kan exponera tumören för en högre och mer verksam dos samtidigt som man undviker de biverkningar som annars följer av att en stor del av läkemedlet cirkulerar fritt i blodet och påverkar även frisk vävnad.

LIDDS arbetar med en tvådelad affärsmodell – dels utvecklar bolaget egna läkemedelskandidater, dels hjälper bolaget andra läkemedelsföretag att utveckla läkemedel baserat på LIDDS NanoZolid®-teknologi i kombination med samarbetspartnerns aktiva läkemedelssubstanser. För tillfället samarbetar LIDDS i detta avseende med det stora och välkända läkemedelsbolaget Johnson & Johnson, och vi siktar på att expandera denna verksamhet och inkludera fler intressenter.

LIDDS egna läkemedelskandidater utvecklas i egen regi i tidiga stadier vad avser pre-klinik och de initiala kliniska prövningarna som krävs. För senare kliniska stadier och kommersialisering är bolaget beroende av licensavtal med läkemedelsbolag, avtal som typiskt sett genererar en upfront-betalning, betalningar som utfaller vid vissa i förväg definierade milstolpar, samt en procentandel av framtida intäkter. LIDDS mest avancerade projekt, Liproca Depot mot lokaliserad prostatacancer, kommer under 2023 att bli föremål för aktiv och professionell affärsutveckling med tydlig avsikt att finna en licenspartner under året.

LIDDS har ytterligare två projekt redo för klinisk fas under 2023. Nanodotax som använder sig av ett välkänt cytostatikum (docetaxel) kommer även det att prövas i lokaliserad prostatacancer i en fas Ib-studie och Nanoimod som använder sig av en immunonkologisk substans (agatolimod) kommer att göras redo för en fas Ib-studie, vilken kommer att inkludera patienter med malignt melanom. Finansieringen från företrädesemissionen beräknas räcka för att slutföra Nanodotax-studien. Även Nanoimod-studien beräknas kunna starta under året, dock under förutsättning att bolaget har säkrat den ytterligare finansiering som krävs för även denna studies färdigställande.

Jag är övertygad om att LIDDS teknologi har framtiden för sig på cancerområdet. Jag är också övertygad om att en licensaffär baserat på de många åren av utveckling som ligger bakom oss, inte bara skulle ge bolaget ett stort kapitaltillskott utan också skulle bekräfta att bolaget är kapabelt i fråga om utveckling och också beträffande den affärsutveckling som i slutändan är förutsättningen för långsiktigt värdeskapande och bolagsbyggande. Jag vill tacka alla som, liksom jag själv, har deltagit i den genomförda företrädesemissionen. LIDDS aktieägare har ett avgörande 2023 att se fram emot; det är dags att låta syna korten, och ta nästa steg i utvecklingen av bolaget.

Anders Månsson, VD

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://liddspharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/