Skip to content

Intervju med LIDDS styrelseordförande Pontus Ottosson 7 juli 2023

lidds-1Pontus, du har valt att ta över rollen som styrelseordförande i LIDDS i en turbulent tid. Vad är din bakgrund och vad är din övergripande syn på LIDDS?

När jag var VD för P.U.L.S. (numera Aqilion) var jag med och tog in första finansieringen till LIDDS redan 2003 och var delaktig i bolagets utveckling hela vägen fram till börsintroduktionen 2014, och därefter har jag följt utvecklingen ur ett rent ägarperspektiv. Jag känner därmed till bolagets bakgrund och teknologi och tycker att det finns ett antal intressanta tillgångar i bolaget. Sedan har jag personligen varit investerare och aktieägare i bolaget sedan 2003 och investerat, ur mitt perspektiv, en inte oansenlig summa pengar och har därmed i allra högsta grad ett intresse i att bolaget har en så bra framtid som möjligt. Sedan 2017 arbetar jag som investeringsansvarig på Chalmers Ventures och den erfarenheten är också bra att ha med sig in i styrelserummet. Jag vet vikten av att våga vara handlingskraftig när det krävs, ärlig i sin analys och klara av att hålla sig till sina strategier för att få bolag att lyckas över tid. Ibland är dessa beslut obekväma och kan leda till turbulens på kort sikt, men är fullständigt nödvändiga för att lyckas på lång sikt. Min fasta övertygelse är att LIDDS teknologi, projekt och patent har ett betydligt större värde än vad börskursen idag speglar, utmaningen är att med bolagets position realisera dessa värden på ett för bolaget och aktieägarna så bra sätt som möjligt.

LIDDS har precis kommunicerat att Johnson & Johnson valde att inte förlänga sitt samarbete med bolaget. Vad var orsaken till detta och hur ser du på konsekvenserna av det?

Tyvärr har vi enligt avtalet med J&J inte möjlighet att kommentera resultaten eller ens exakt vilka experiment som har genomförts eller med vilka molekyler, men vi kan konstatera att LIDDS fick möjlighet att förlänga försöken som genomfördes inom ramen för fas 2 i avtalet. Man ska veta att dessa företag har många parallella projekt som är föremål för successiva prioriteringar, och till slut valde J&J inte att prioritera vidare utveckling av det projekt vi samarbetade om. Detta beslut är naturligtvis inte önskvärt och tråkigt för LIDDS. Samtidigt vill jag påpeka att det inte skulle ha inneburit större intäkter för LIDDS på kort sikt om J&J hade valt att gå vidare, men givetvis skulle en produkt baserad på LIDDS teknologi kunna generera intäkter på längre sikt.

Ni har valt att göra ganska betydande nedskärningar i verksamheten. Hur ser du på dessa?

Kapitalmarknaden för bolag som har långt till positiva kassaflöden har radikalt förändrats det senaste året och riskaptiten för den typ av utvecklingsbolag som LIDDS representerar har decimerats avsevärt i den noterade marknaden. Min bedömning är därför att LIDDS befinner sig i en situation där bolaget måste visa på en förmåga att genomföra affärer baserat på det som utvecklats för att återskapa förtroendet hos marknaden. Valet att skapa bästa förutsättningar och förhandlingsposition för bolaget att genomföra en affär var därmed ganska enkelt, samtidigt som det givetvis smärtar att skära ner på delar av bolaget. Styrelsen har nu beslutat att skjuta upp starten av nya kliniska projekt och bolaget hade sedan tidigare begränsat med prekliniskt arbete. De återstående aktiviteterna blir därmed ganska begränsade och huvudsakligen fokuserade på licensiering av Liproca® Depot, där vi sedan tidigare har ett bra samarbete med Alira som sköter det arbetet på ett professionellt sätt. Alira är även engagerade i arbetet med att finna potentiella partners till LIDDS prekliniska projekt.

Med den situationen i bolaget, och med begränsad finansiering, är det styrelsens ansvar att se över samtliga kostnader, även vad gäller personal. Det har vi gjort och fortsätter även med den kommande tiden. Allt detta görs för att bevaka aktieägarnas intresse genom att maximera möjligheterna att lyckas med licensambitionerna, vilket vi som sagt bedömer är en nödvändig förutsättning för framgång i ett företag som har levt på investeringar och i stort sett varit utan intäkter i nästan 20 år.

Hur ser du på licensieringsmöjligheterna för Liproca® Depot? 

LIDDS har sedan starten av projektet att licensiera ut Liproca® Depot arbetat med Alira som är erkänt dugliga rådgivare och som vi har goda erfarenheter av från tidigare. Tillsammans med Alira har vi gjort ett ordentligt förarbete, samt valt ut och approcherat en relevant målgrupp av bolag med inriktning mot onkologi och urologi. Från början var listan på bolag över hundra och nu är vi nere på ett fåtal bolag med kvalificerat intresse och kapacitet för att hantera Liproca® Depot i marknaden. Helst av allt skulle vi vilja ha en global partner, vilket vi fortsatt har som huvudmål. Vi har ännu inte nått dit, men vi har flera intressenter för regionala avtal. Om vi väljer att gå med regionala partners kommer det att krävas medfinansiering av fas III-studierna som behövs för att produkten ska kunna komma ut på marknaden, och det är mer komplext med flera olika partners. Det är just därför det är så viktigt att använda kostnadsbesparingar för att köpa mer tid att hantera komplexiteten i denna typ av process samtidigt som vi behåller en så stark förhandlingsposition som möjligt.

Hur ser du på möjligheterna för licensiering av de andra projekten? 

Det finns möjligheter för licensiering även av dessa projekt, och de skulle t.ex. kunna utgöra en del i ett avtal omkring Liproca® Depot, eftersom en licenstagare eller förvärvare av denna produkt rimligtvis måste köpa in på vår teknologiplattform, NanoZolid®, generellt. Projekten kan givetvis licensieras ett och ett också. Dock, eftersom de andra projekten väsentligen är prekliniska är det mer utmanade att licensiera ut dessa jämfört med Liproca® Depot som är fas III-klart. Likaså ligger rimligen merparten av det värde som kan realiseras i närtid hos Liproca® Depot som kommit längst av våra projekt. Men självklart skulle även en licensaffär med något av våra prekliniska projekt vara viktigt för LIDDS i detta läge och det är något som vi också jobbar på.

Vilka andra möjligheter ser du för LIDDS? 

Jag återkommer till den tuffa finansiella marknaden för denna typ av bolag och att förutsättningarna för fortsatt finansiering av bolaget med dess nuvarande inriktning sannolikt är beroende av att vi lyckas med en affär kring vad som redan utvecklats. Om vi tvingas göra bedömningen att detta inte har förutsättningar att lyckas, vilket jag dock tror att det har, då får vi överväga andra möjligheter som på bästa sätt tar tillvara aktieägarnas intressen. Det kan då till exempel handla om sammangående med annat bolag eller om andra typer av lösningar. Men huvudspåret är och förblir licensiering med Liproca® Depot i fokus, och de åtgärder vi har vidtagit i fråga om kostnadsbesparingar syftar till att maximera chanserna att lyckas i det avseendet. Jag är övertygad om att det finns ett värde i LIDDS teknologi för att lokalt och med precision leverera läkemedel över tid, det gäller att fortsatt tänka innovativt på hur den bäst kan användas för patienters bästa och därmed på sikt genera värde för bolagets ägare.

Vem kommer att leda bolaget framöver? 

Styrelsen arbetar just nu aktivt på denna fråga och vi kommer att ha en lösning presenterad i god tid innan Anders lämnar som VD så att det även finns utrymme för en överlämning. Men helt klart är att jag själv och styrelsen kommer att ha en mycket aktiv roll att spela det kommande året.