Skip to content

Årsstämma 2023

Aktieägarna i LIDDS AB (publ), org.nr. 556580-2856, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Uppsala Business Park med besöksadress Rapsgatan 7 i Uppsala måndagen den 29 maj 2023 kl. 14:00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 19 maj 2023 samt har anmält sig till bolaget senast tisdagen den 23 maj 2023 skriftligen till LIDDS AB (publ), Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post till info@liddspharma.com.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 19 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 23 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakter ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär bland nedan bilagor och fullmaktsformulär skickas också till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per den 25 april 2023 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 68 231 663 stycken. Bolaget äger inte några egna aktier.