Skip to content

LIDDS presenterar bokslutskommuniké 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

FJÄRDE KVARTALET – OKTOBER – DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0,0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 2,5 (2,1) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,2 (-2,1) MSEK          
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,12) SEK

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till -7,1 (6,6) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -6,7 (-6,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,38) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • LIDDS har inlett flera forskningsprojekt som kommer att undersöka hur NanoZolid® teknologin kan tillämpas för intratumoral immunterapi. Målsättningen är att utveckla en mer effektiv cancerbehandling som har färre och mindre allvarliga biverkningar än systemisk immunterapi ger.
 • I en preklinisk modell av aggressiv cancer har LIDDS visat att NanoZolid® med cytostatika som injicerats i lokala tumörer kan förstärka effekten av systemisk immunterapi. En patentansökan har inlämnats för att skydda metoder för immunbehandling av cancertumörer baserat på lokalbehandling med NanoZolid®- docetaxel.
 • LIDDS har ingått ett forskningssamarbete med Avdelningen för Laboratoriemedicin på Karolinska Institutet. Avtalet omfattar prekliniska studier, läkemedelsutveckling baserad på NanoZolid®-teknologin samt tillgång till risklaboratorier för hantering av toxiska substanser.
 • NanoZolid® har framgångsrikt kombinerats med en ny immunaktiverande läkemedelssubstans. En preklinisk studie har bekräftat att en enda dos NanoZolid® med en immunpåverkande molekyl gav signifikant reduktion av tumörtillväxt i en musmodell med aggressiv cancer. Dessutom visades bättre överlevnad jämfört med kontrollgruppen.
 • Fas IIb-studien, LPC-004, för behandling av prostatacancer pågår i Kanada och Finland. Fler prövningscentra har adderats under fjärde kvartalet och prescreening av lämpliga patienter har inletts där.
 • Förberedelserna för Fas I-studien med NanoZolid® och docetaxel för behandling av solida tumörer löper planenligt.  Studien förväntas inledas under hösten 2018.
 • Patentverket i Indien har beviljat produktpatent för Liproca® Depot, med titeln "Method for treatment of prostate cancer and other prostate diseases".
 • En extern analys visar att LIDDS kan förväntas få en förlängning av patentskyddet för NanoZolid®-baserade produkter i Europa samt en motsvarande patentförlängning i USA. Det utökade materialrättsliga skyddet gäller för nya läkemedelssubstanser som inte finns på marknaden som t.ex. Liproca® Depot.
 • En extra bolagsstämma beslutade den 6 oktober 2017 om ett incitamentsprogram för bolagets styrelse och ledning och samtliga optioner har därefter tecknats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • NanoZolid® med en ny immunaktiverande substans visar positiva tumöreffekter i ytterligare en preklinisk cancermodell
 • En riktad emission genomfördes till Nyenburgh Holding som tillförde bolaget 13,5 MSEK.
 • En vetenskaplig publikation som beskriver antiandrogen effekt av Liproca® Depot mätt med MR spektroskopi (LPC-003), har accepterats för presentation på Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) in Paris i juni 2018.
 • Ytterligare ett patentgodkännande har erhållits i Israel.

Informationen i bokslutskommunikén är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:30 CET.

LIDDS Bokslutskommuniké 2017 som PDF


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire