Skip to content

LIDDS Delårsrapport juli – september 2018

JULI – SEPTEMBER 2018

Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (0,2) KSEK

Kostnaderna uppgick till 2,5 (1,5) MSEK

Resultatet före och efter skatt uppgick till 5,4 (-1,5) MSEK

Resultat per aktie uppgick till 0,23 (-0,07) kr

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (-2,5) MSEK

JANUARISEPTEMBER 2018

Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (0,6) KSEK

Kostnaderna uppgick till 6,7 (4,6) MSEK

Resultatet före och efter skatt uppgick till 1,2 (-4,5) MSEK

Resultat per aktie uppgick till 0,05 (-0,21) kr

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 (-9,4) MSEK

SENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

LIDDS har erhållit ett EU-patent för NanoZolid®-teknologin som gäller till år 2037. Patentet skyddar alla produkter som utvecklas med teknologiplattformen. Patentansökan har inlämnats i USA och kommer att sökas på alla större marknader.

En placebokontrollerad preklinisk studie har bekräftat att en enda injektion med en NanoZolid®-formulerad STING-agonist ger lika eller bättre effekt än tre injektioner med en standard STING- agonist. LIDDS kan därmed erbjuda en potentiellt effektivare, mer kostnadseffektiv och säker produkt till potentiella partners eftersom den behandling som finns idag innebär frekventa intratumorala behandlingar som kräver stora sjukvårdsresurser och ökad behandlingsrisk för patienter.

Licensavtalet för Liproca® Depot i Kina har överförts till läkemedelsbolaget Jiangxi Puheng. Det kommer dock inte att påverka tidsplanen för en fas III-studie i Kina. LIDDS har under kvartalet erhållit betalning av "signing fee" från Jiangxi Puheng.

LIDDS utvecklingsprojekt med Ferring Pharmaceuticals har under kvartalet avslutats. LIDDS har levererat en läkemedelsformulering med en frisättningsprofil i enlighet med Ferrings önskemål. Ferring har efter prekliniska försök dock valt att inte utveckla projektet vidare.

Läkemedelsmyndigheterna i Kanada och Finland har godkänt att patienter med prostatastorlek upp till 80 (60) ml kan inkluderas i LPC-004. I och med att flera kliniker har kontrakterats kommer därför inklusionstakten i studien öka. Totalt antal patienter har utökats till 60 (50).

Under juli registrerades en riktad emission till ett antal internationella placerare för att intensifiera bolagets egna utvecklingsprojekt och utnyttja den fulla potentialen i NanoZolid®-plattformen. Emissionen tillförde LIDDS 17,3 MSEK före emissionskostnader.

SENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Läkemedelsverket har lämnat godkännande för LIDDS att starta fas I-studien, NZ-DTX-001, där NanoZolid®  kombineras med docetaxel för att behandla patienter med solida tumörer. LIDDS förbereder nu för studiestart.
 
LIDDS har kontrakterat två stora urologkliniker i Litauen för att öka inklusionstakten i fas IIb-studien, LPC-004. Myndighetsbeslut finns och de båda klinikerna är beredda att inkludera patienter redan i november.

Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 08:45 CET.

Delårsrapporten i PDF


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire