Skip to content

LIDDS Bokslutskommuniké 2018

OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,4) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 5,0 (2,6) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,9 (-2,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,11) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 (-1,3) MSEK

JANUARI – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (1,0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 11,6 (7,7) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,7 (-6,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,32) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 (-10,7) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • LIDDS erhöll godkännande från Läkemedelsverket i Sverige för start av fas I-studien, NZ-DTX-001, där NanoZolid® kombinerats med docetaxel för lokalbehandling av patienter med solida tumörer.
 • LIDDS och NanoZolid®-teknologin rönte ett stort intresse på BIO-Europe. LIDDS träffade ett antal läkemedelsbolag för att diskutera de möjligheter som NanoZolid® kan innebära i kombination med till exempel STING-agonister. Vidare diskuterades en bredare användning av NanoZolid® i kombination med flera olika typer och storlekar av molekyler, t.ex. för immunterapi och cytostatikabehandling.
 • LIDDS kontrakterade ytterligare universitetssjukhus i Kanada samt två stora cancerkliniker i Litauen för att påskynda rekryteringen av patienter i fas IIb-studien för lokalbehandling av prostatacancer, LPC-004.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Endast ett fåtal patienter återstår att rekrytera i LIDDS fas IIb-studie mot prostatacancer, LPC-004. De nya klinikerna i Litauen och Kanada har starkt bidragit till en snabb rekrytering av patienter.
 • LIDDS erhöll godkännande från Läkemedelsverket i Danmark för start av fas I-studien, NZ-DTX-001. Den kliniska studien kommer att genomföras på två universitetskliniker, Karolinska Universitetssjukhuset samt på Herlev i Danmark. De första patienterna planeras att inkluderas redan under Q1 2019.
 • LIDDS förstärker organisationen:
  Markus Thor har anställts som Head of Business Development. Markus har en gedigen affärserfarenhet från läkemedelsbolag som Biovitrum, Kancera och Medivir och börjar sin anställning i mars.
  – Charlotta Gauffin har anställts som Head of Clinical Trials. Charlotta har en lång och bred erfarenhet av kliniska studier från Quintiles, Q-Med och Galderma. Charlotta börjar i bolaget i mars.
 • Det pågår ett omfattande prekliniskt program i vilket NanoZolid® kombineras med olika typer av immunaktiva substanser för intratumoral behandling.

Bokslutskommuniken som PDF


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire