Skip to content

Kommuniké från årsstämman i LIDDS

Den 16 maj 2018 hölls årsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan följer sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Vid stämman var 2 418 048  (11,1 %) av totalt 21 871 188 aktier representerade.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att utse en revisor utan revisorssuppleant.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan Törnell, Anders Bjartell, Maria Forss, IngaLill Forslund Larsson samt Daniel Lifveredson som styrelseledamöter. Jan Törnell utsågs till ordförande för styrelsen.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB, till revisor med Andreas Brodström och som huvudansvarig.

Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att utse en valberedning inför stämman 2019 och antog instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Styrelsen beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande tjugo procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com

LIDDS utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök liddspharma.com.

Nyheten i PDF


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire