Skip to content

LIDDS Delårsrapport juli – September 2019

JULI – SEPTEMBER 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (7,8) MSEK
Kostnaderna uppgick till -2,8 (-2,5) MSEK
Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,8 (5,4) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,12 (0,23) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 (6,7) MSEK

JANUARI – SEPTEMBER 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (7,8) MSEK
Kostnaderna uppgick till -8,7 (-6,7) MSEK
Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,7 (1,2) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,37 (0,05) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (3,2) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

  • LIDDS redovisade resultaten från fas IIb-studien LPC-004 i vilken 61 patienter ingick. Alla primära och sekundära mål uppnåddes. Behandlingen med en 16-ml dos av Liproca® Depot gav en stark maximal minskning av PSA samt en prolongerad PSA-reduktion utan några hormonella biverkningar. Mot bakgrund av detta bedöms 16ml-dosen som gav PSA reduktion hos 90 % av patienterna vara den lämpliga dosen för kommande pivotala fas III-studier.
  • Anja Peters Ohlsson har utsetts till ny CFO från och med september och ingå i LIDDS ledningsgrupp. Anja har haft CFO-roller på bolag både på Nasdaq Stockholms huvudlista och Nasdaq First North samt har femton års erfarenhet av revision hos EY (Ernst & Young).

SENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Studieresultaten från Liproca®Depot fas IIb presenterades som ”Late Breaking News” på den internationella vetenskapliga konferensen EMUC i Wien av Laurence Klotz, professor vid Sunnybrook Hospital i Toronto, Kanada. Professor Klotz är en världsledande expert inom prostatacancer och behandling av patienter med ”Active Surveillance” (aktiv monitorering), vilket är målgruppen för Liproca® Depot.
  • Tolv patienter som behandlats i LPC-004 fick en andra injektion av Liproca® Depot när PSA-värdet återgått till ursprungsvärdet. Uppföljningen av dessa patienter visar att PSA-effekten håller i sig betydligt längre än beräknat, mellan 8 och 12 månader.
  • Jiangxi Puheng, som är LIDDS kinesiska licenspartner, meddelade att man mot bakgrund av de positiva resultaten från LPC-004-studien planerar att starta en fas III-studie i Kina och har inlett samtal med den kinesiska läkemedelsmyndigheten CFDA. Studien finansieras av Jiangxi Puheng.  I samband med godkännande av fas III studien i Kina erhåller LIDDS en milstolpsbetalning från licenspartnern.
  • LIDDS har fått ett myndighetsgodkännande att inleda rekrytering av patienter i NZ-DTX studien i Litauen. Tidigare har svenska och danska myndigheter godkänt fas I-studien där docetaxel ges intratumoralt. Den första patienten injicerades under sommaren på Nya Karolinska sjukhuset och fler patienter är under rekrytering.
  • En riktad emission till nya och befintliga aktieägare tillförde bolaget 9 MSEK före emissionskostnader.

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://liddspharma.com/investors/#financial-reports

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22  monica.wallter@liddspharma.com

Denna information är sådan information som Lidds AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019, kl. 08:30 CET.

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more information, please visit liddspharma.com.