Skip to content

LIDDS: Delårsrapport januari-mars 2018

FÖRSTA KVARTALET: JANUARI – MARS 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 2,0 (1,8) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,10) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • NanoZolid® har kombinerats med en en STING-agonist som är en kortverkande immunstimulerande substans som ges intratumoralt. NanoZolid® med STING ger en mer långsiktigfrisättning av läkemedel och två olika prekliniska studier har hittills visat positiva effekter på tumörer och överlevnad. De lovande resultaten innebär att LIDDS har startat ett utvecklings projekt med STING och ytterligare studier kommer att genomföras under 2018.
 • En riktad emission genomfördes till Nyenburgh Holding som tillförde bolaget 13,5 MSEK.
 • En vetenskaplig publikation som beskriver antiandrogen effekt av Liproca® Depot mätt med MR spektroskopi (LPC-003), har accepterats för presentation på Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) in Paris i juni 2018.
 • Ytterligare ett patentgodkännande har erhållits i Israel.
 • Tre universitetssjukhus i Kanada och Finland har kontrakterats till Fas II- studien på prostatacancer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • GMP tillverkning av NanoZolid® med docetaxel har inletts inför studiestart av Fas I-studien vilken planeras inledas under hösten.
 • LIDDS har genomfört en preklinisk studie som visar att NanoZolid® även kan ges subkutant och utgöra en depå som frisätter läkemedel kontrollerat och under lång tid. NanoZolid® tolererades väl i vävnaden och resultaten öppnar därmed för nya samarbeten med läkemedelsbolag som önskar en längre läkemedelseffekt med färre doser eller injektioner. LIDDS kan därmed erbjuda läkemedelsutveckling med NanoZolid® för lokal subkutan injektion som kan ge kontrollerad och långsiktig frisättning av olika läkemedelssubstanser till hela kroppen. Läkemedel som måste ges med flera doser per dag eller i dagliga injektioner är lämpliga att vidareutveckla med NanoZolid®-plattformen.

Informationen i bokslutskommunikén är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08:30 CET.

The News in PDF


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire