Skip to content

LIDDS Delårsrapport januari – juni 2020

APRIL – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)
 • Rörelsens kostnader uppgick till MSEK –5,3 (-8,4)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -5,3 (-8,4)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,21 (-0,36) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -6,3 (-8,9)
 • Eget kapital uppgick till MSEK 31,7 (22,8) och soliditeten uppgick till 82 % (81 %)

JANUARI – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)
 • Rörelsens kostnader uppgick till MSEK -13,3 (-15,4)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -13,3 (-15,4)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,54 (-0,67) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -12,2 (-15,9)
 • Eget kapital uppgick till MSEK 31,7 (22,8) och soliditeten uppgick till 82 % (81 %)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2020

 • Ytterligare patienter rekryterades till fas I-studien där NanoZolid® kombineras med docetaxel för behandling av solida tumörer. Doseskalering pågår och samtliga patienter som hittills behandlats intratumoralt med NZ- DTX har tolererat behandlingen väl.
 • LIDDS genomförde ett vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket där studiedesignen för Liproca® Depot i fas III på patienter med prostatacancer diskuterades. Studieupplägget konfirmerades av Läkemedelsverket. Patientpopulationen i den kommande pivotala studien är patienter som har lokaliserad prostatacancer under aktiv övervakning med en medelhög risk för progression. Vidare bekräftade Läkemedelsverket att en enda pivotal fas III-studie kan vara tillräcklig för att utgöra grund för ett framtida marknadsgodkännande för Liproca® Depot.
 • Finala resultaten av fas IIb-studien med 61 patienter visade att antiandrogen behandling med Liproca® Depot är en effektiv och säker behandling utan några hormonella biverkningar. Studien uppnådde både de primära och sekundära effektmåtten och optimal dos för fas III kunde fastslås. Liproca® Depot ska kontrollera och fördröja cancerutvecklingen och i enlighet med den förväntade behandlingseffekten så sågs ingen försämring hos någon av patienterna i samband med att MRI-undersökningen genomfördes. Tvärtom så noterades till och med en förbättring vid MRI-undersökningen hos 7 av 41 patienter i del II av studien.  
 • Utlicensieringen av Liproca® Depot är i en intensiv fas och ett flertal intresserade läkemedelsbolag har fått tillgång till LIDDS datarum.
 • LIDDS beslutade om en kapitalanskaffning om totalt MSEK 59,3 före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen genomfördes genom en riktad nyemission om MSEK 22,3 samt en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka MSEK 37,1, till fullo garanterad genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden (“Företrädesemissionen”) (gemensamt “Emissionerna”). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Företrädesemissionen som tillsammans med teckningsemissionen tillförde bolaget MSEK 59,3 före emissionskostnader, blev kraftigt övertecknad och teckningsgraden uppgick till 372 procent. Detta innebär att de garantiåtaganden som lämnades i företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Emissionerna är vid avgivandet av denna delårsrapport till fullo inbetalda.
 • Det prekliniska programmet för TLR9 pågår med bekräftande resultat avseende tumörkontroll och depåeffekt. Viktiga immunmarkörer har identifierats inför fas I-studien som planeras inledas under 2021.
 • Läkemedelsmyndigheten i Kina (NMPA) har nyligen etablerat ett snabbspår, ”Conditional Market Approval” (CMA), för registrering av läkemedel som möter ett stort medicinskt behov. LIDDS kinesiska licenspartner Puheng Pharma avser att ansöka om CMA under hösten och förbereder nu ansökningshandlingarna. Om ansökan beviljas skulle det kunna resultera i en snabbare process för marknadsregistrering.

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://liddspharma.com/investors/#financial-reports

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22  monica.wallter@liddspharma.com

Denna information är sådan information som LIDDS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, kl. 08:45 CET.

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more information, please visit liddspharma.com