Skip to content

LIDDS Delårsrapport april – juni 2019

APRIL – JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Kostnaderna uppgick till 3,4 (2,2) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,4 (-2,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 (0,2) MSEK JANUARI – JUNI 2019
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Kostnaderna uppgick till 5,9 (4,2) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,9 (-4,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,20) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 (-1,9) MSEK

SENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • LIDDS erhöll positiva prekliniska resultat där NanoZolid® formulerats med en specifik TLR9-agonist. De lovande resultaten har lett till att ett större prekliniskt program startats och att bolaget planerar för att inleda en fas I-studie under 2020.
 • LIDDS meddelade att bolaget har en positiv freedom-to-operate-analys för den specifika TLR9-agonist som använts i de prekliniska försöken.
 • NanoZolid®-teknologins möjligheter att formulera olika onkologiläkemedel för intratumoral administration presenterades vid Formulation and Drug Delivery Congress i London i april.
 • Fas IIb-studien (LPC-004) löper enligt plan och preliminära resultat förväntas under september.
 • Preliminär information från ett antal patienter i den öppna uppföljningsstudien i LPC-004 indikerar en längre antiandrogen effekt av Liproca® Depot, vilket skulle kunna innebära längre behandlingsintervall än beräknat.
 • LIDDS utvärderar, parallellt med STING-och TLR-projekten, ett prioriterat urval av immunaktiva läkemedelssubstanser för intratumoral behandling.
 • En riktad emission som tillför LIDDS 8,9 MSEK före transaktionskostnader genomfördes. Emissionen riktades till större och nya aktieägare i LIDDS och har stärkt bolagets aktieägarbas. Avsikten är att delfinansiera det nyligen startade NZ-TLR9-projektet samt planera för en kommande fas I-studie.
 • Erwin Brenndörfer anställdes som projektledare och ansvarar för LIDDS prekliniska program med fokus på bolagets immunonkologiska projekt. Erwin har en PhD från Heinrich Heine University in Düsseldorf och en bred preklinisk erfarenhet som projektledare på Medivir.

SENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Anja Peters Ohlsson har utsetts till ny CFO från och med september och kommer att ingå i LIDDS ledningsgrupp. Anja har haft CFO-roller på bolag både på Nasdaq Stockholms huvudlista och Nasdaq First North samt har även femton års erfarenhet från revision hos EY (Ernst & Young).
 • Fas IIb-studiens resultat kommer att presenteras som ”Late Breaking News” på EMUC i Wien av Laurence Klotz, professor på Sunnybrook Hospital i Toronto och en av de deltagande urologerna i LPC-004. Prof. Klotz är en världsledande expert inom prostatacancer och Active Surveillance.

Attachment