Skip to content

LIDDS Delårsrapport april-juni 2018

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,4) MSEK
 • Kostnaderna uppgick till 2,2 (1,6) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,2 (-1,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,07) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 (-1,0) MSEK

PERIODEN (JANUARI– JUNI 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,4) MSEK
 • Kostnaderna uppgick till 4,2 (3,4) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,2 (-3,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,17) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (-6,9) MSEK

SENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • GMP-tillverkning av NanoZolid® med docetaxel har inletts. En fas I-studie är planerad att starta under hösten.
 • LIDDS har genomfört en tolerabilitetsstudie med NanoZolid® med positivt resultat. NanoZolid® kan nu även ges subkutant och utgöra en depå som frisätter läkemedel kontrollerat under lång tid. Resultaten öppnar upp för nya samarbetsmöjligheter med läkemedelsbolag som vill ersätta dagliga injektioner med en långvarig och kontrollerad läkemedelseffekt.
 • NanoZolid® i kombination med en STING-agonist har visat positiva effekter på tumörer och överlevnad i prekliniska studier. STING-agonister är potenta och kortverkande immunstimulerande substanser som måste ges intratumoralt minst en gång per vecka. De lovande resultaten innebär att LIDDS kan erbjuda långvarigt verkande STING-formuleringar.
 • En riktad emission har genomförts till större europeiska investeringsfonder vilket tillförde LIDDS 21,7 MSEK.
 • En vetenskaplig artikel som beskriver NanoZolid®-teknologin blev accepterad för publicering i Journal of Drug Delivery Science and Technology. Publicering skedde i augusti.
 • LIDDS patent avseende injektionsverktyg och tillhörande metoder godkändes av den europeiska patentmyndigheten. Patentet kan skydda samtliga NanoZolid®-beredningar och gäller till 2029.

SENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • En placebokontrollerad preklinisk studie har bekräftat att en enda injektion med NanoZolid®-formulerad STING-agonist ger lika bra eller bättre effekt än tre injektioner med en standard STING- agonist.  LIDDS kan därmed erbjuda en mer kostnadseffektiv produkt till forskande bolag då frekventa intratumorala behandlingar kommer att generera stora sjukvårdsresurser.
 • LIDDS har överenskommit med ägarna i Jiangsu Ambition Medical att licensavtalet för Liproca® Depot i Kina överförs till Jiangxi Puheng Pharmaceuticals Ltd. Tidplanen för de planerade aktiviteterna i Kina kommer inte att påverkas. LIDDS har erhållit betalning av "signing fee" från Jiangxi Puheng Pharmaceuticals Ltd.
 • Data Safety Management Board I LPC-004 har under juli haft möte och konkluderat att Liproca® Depot i doser upp till 5500 mg är en tolerabel och säker dosering och att ytterligare patienter får rekryteras till andra delen av Fas IIb-studien.  LIDDS har ansökt och fått godkännande från myndigheterna i Kanada och Finland att även patienter med större prostatastorlek, upp till 80 ml, kan ingå i studien. Detta kommer att öka inkluderingstakten av patienter till studien.  LIDDS har också meddelat myndigheterna att ytterligare tio patienter kommer att inkluderas. Studien omfattar därmed 60 patienter vilket innebär att studien sannolikt kommer att avslutas under första halvåret 2019. Tre större universitetssjukhus i Kanada och Finland har kontrakterats för andra delen av studien.

Informationen i bokslutskommunikén är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Nyheten i PDF


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire