Skip to content

Kommuniké från årsstämman i LIDDS

Den 16 maj 2019 hölls årsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan följer sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Vid stämman var 433 852 (1,88%) av totalt 23 051 188 aktier representerade.

Årsredovisning och resultat
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Styrelse- och revisorsarvode
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan Törnell, Anders Bjartell, Maria Forss, IngaLill Forslund Larsson och Daniel Lifveredson samt nyvälja David Bejker som styrelseledamöter. Jan Törnell utsågs till ordförande för styrelsen. Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB, till revisor med Martin Kraft och som huvudansvarig.
Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Beslut om valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att utse en valberedning inför stämman 2020 och antog instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Emissionsbemyndigande
Styrelsen beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande tjugo procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com Nyheten i PDF


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire