Skip to content

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroll, internrevision och riskhantering samt att ta del av information om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende och därvid särskilt beakta om revisorn tillhandahåller LIDDS andra tjänster än revisionstjänster. Revisionsutskottet ska även biträda valberedningen med förslag till bolagsstämman om val av revisorer. Revisionsutskottet har regelbundna kontakter med LIDDS revisorer.

Medlemmar i revisionsutskottet är:

  • David Bejker, ordförande
  • Daniel Lifveredson
  • Maria Forss

Utskottet följer aktiebolagslagens krav på oberoende och redovisnings- och revisionskompetens.