LIDDS presenterar bokslutskommuniké 2017

LIDDS presenterar bokslutskommuniké 2017
22 February, 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 

FJÄRDE KVARTALET – OKTOBER – DECEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0,0) KSEK
   
 • Kostnaderna uppgick till 2,5 (2,1) MSEK
   
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,2 (-2,1) MSEK          
   
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,12) SEK 

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,0) KSEK
   
 • Kostnaderna uppgick till -7,1 (6,6) MSEK
   
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -6,7 (-6,6) MSEK
   
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,38) SEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET  

 • LIDDS har inlett flera forskningsprojekt som kommer att undersöka hur NanoZolid® teknologin kan tillämpas för intratumoral immunterapi. Målsättningen är att utveckla en mer effektiv cancerbehandling som har färre och mindre allvarliga biverkningar än systemisk immunterapi ger.
   
 • I en preklinisk modell av aggressiv cancer har LIDDS visat att NanoZolid® med cytostatika som injicerats i lokala tumörer kan förstärka effekten av systemisk immunterapi. En patentansökan har inlämnats för att skydda metoder för immunbehandling av cancertumörer baserat på lokalbehandling med NanoZolid®- docetaxel.
   
 • LIDDS har ingått ett forskningssamarbete med Avdelningen för Laboratoriemedicin på Karolinska Institutet. Avtalet omfattar prekliniska studier, läkemedelsutveckling baserad på NanoZolid®-teknologin samt tillgång till risklaboratorier för hantering av toxiska substanser.
   
 • NanoZolid® har framgångsrikt kombinerats med en ny immunaktiverande läkemedelssubstans. En preklinisk studie har bekräftat att en enda dos NanoZolid® med en immunpåverkande molekyl gav signifikant reduktion av tumörtillväxt i en musmodell med aggressiv cancer. Dessutom visades bättre överlevnad jämfört med kontrollgruppen.
   
 • Fas IIb-studien, LPC-004, för behandling av prostatacancer pågår i Kanada och Finland. Fler prövningscentra har adderats under fjärde kvartalet och prescreening av lämpliga patienter har inletts där.
   
 • Förberedelserna för Fas I-studien med NanoZolid® och docetaxel för behandling av solida tumörer löper planenligt.  Studien förväntas inledas under hösten 2018.
   
 • Patentverket i Indien har beviljat produktpatent för Liproca® Depot, med titeln “Method for treatment of prostate cancer and other prostate diseases”.
   
 • En extern analys visar att LIDDS kan förväntas få en förlängning av patentskyddet för NanoZolid®-baserade produkter i Europa samt en motsvarande patentförlängning i USA. Det utökade materialrättsliga skyddet gäller för nya läkemedelssubstanser som inte finns på marknaden som t.ex. Liproca® Depot.
   
 • En extra bolagsstämma beslutade den 6 oktober 2017 om ett incitamentsprogram för bolagets styrelse och ledning och samtliga optioner har därefter tecknats. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  

 • NanoZolid® med en ny immunaktiverande substans visar positiva tumöreffekter i ytterligare en preklinisk cancermodell
   
 • En riktad emission genomfördes till Nyenburgh Holding som tillförde bolaget 13,5 MSEK.
   
 • En vetenskaplig publikation som beskriver antiandrogen effekt av Liproca® Depot mätt med MR spektroskopi (LPC-003), har accepterats för presentation på Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) in Paris i juni 2018.
   
 • Ytterligare ett patentgodkännande har erhållits i Israel. 

Informationen i bokslutskommunikén är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:30 CET.