fbpx

LIDDS företrädesemission kraftigt övertecknad

LIDDS företrädesemission kraftigt övertecknad
9 July, 2020 Anja Peters

LIDDS AB (“LIDDS” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 11 juni 2020 att styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 37,1 MSEK (“Företrädesemissionen”). Efterfrågan var hög och Företrädesemissionen övertecknades kraftigt. Således har inga garantier tagits i anspråk.

  • 2 978 044 aktier, motsvarande 96,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter.
  • Återstående 112 289 aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
  • Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande 8 394 846 aktier eller 100,7 MSEK.
  • Teckningsgraden uppgick till 372 procent.
  • Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk.

Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 7 juli 2020 och 2 978 044 aktier, motsvarande 96,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 112 289 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om teckning av 8 394 846 aktier, motsvarande 100,7 MSEK, utan stöd av teckningsrätter mottagits. Teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick således till 372 procent. Detta innebär att de garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk.

Parallellt med Företrädesemissionen genomförde LIDDS en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 1 854 200 aktier till ett antal utvalda investerare, vilken tillförde Bolaget cirka 22,3 MSEK före transaktionskostnader. Den riktade emissionen genomfördes till samma teckningskurs, 12 kronor per aktie, som Företrädesemissionen.

Kommentar från Monica Wallter, VD LIDDS
-I en utmanande marknad har vi nu verkställt en riktad emission och en företrädesemission där intresset varit mycket stort. Jag vill rikta ett tack till befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionerna. Emissionerna stärker vår position inför framtiden och möjliggör fortsatta investeringar i våra kliniska program för att nå ett antal viktiga värdedrivande milstolpar.

Tilldelning
Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades av Bolaget den 17 juni 2020. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 juli 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs LIDDS cirka 59,3 MSEK före transaktionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar från 1 310 301,56 SEK till 1 572 361,81 SEK. Antalet aktier ökar från 24 722 671 aktier till 29 667 204 aktier när båda emissionerna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 30, 2020. Omvandling av betalda tecknade aktier (BTA) till aktier kommer ske därefter.

Rådgivare
Vator Securities AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget med anledning av emissionerna.

Ansvariga personer
Denna information är sådan information som LIDDS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av LIDDS AB:s nyhetsdistributör GlobeNewswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Monica Wallter, VD

Email: monica.wallter@liddspharma.com | Mobil: 0737-07 09 22

Anja Peters, CFO

Email: anja.peters@liddspharma.com | Mobil: 0733-26 00 00

Om LIDDS AB
LIDDS AB (publ) är ett svenskbaserat läkemedelsbolag som utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid®. NanoZolid® är en kliniskt validerad teknologi för läkemedelsutveckling och har en överlägsen förmåga att på ett kontrollerat och varaktigt sätt frisätta läkemedel med effekt i upp till sex månader. LIDDS har tecknat licensavtal där NanoZolid® kombineras med ett antiandrogent läkemedel och driver interna utvecklingsprojekt i klinisk och preklinisk fas med cellgifter och immunaktiva läkemedel. LIDDS (kortnamn LIDDS) aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets Certified Advisor och nås på e-post certifiedadviser@redeye.se och telefon 08-121 576 90. För mer information, vänligen besök: www.liddspharma.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i LIDDS i någon jurisdiktion, varken från LIDDS eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på LIDDS aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att LIDDS aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i LIDDS aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionerna.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende LIDDS aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende LIDDS aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.