fbpx

LIDDS Delårsrapport Oktober – December 2019

LIDDS Delårsrapport Oktober – December 2019
27 February, 2020

OKTOBER – DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)
 • Kostnaderna uppgick till MSEK -15,1 (-4,9)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -15,1 (-4,9)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,62 (-0,21) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,6 (-4,3) MSEK

JANUARI – DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (7,8)
 • Kostnaderna uppgick till MSEK -23,8 (-11,7)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -23,8 (-3,8)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,98 (-0,17)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -17,1 (-1,5)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Studieresultaten för Liproca®Depot i fas IIb- studien (LPC-004) presenterades som ”Late Breaking News” på den internationella konferensen EMUC, European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers) i Wien av Laurence Klotz, professor vid Sunnybrook Hospital i Toronto, Kanada. Professor Klotz deltog i LPC-004 och är en världsledande expert inom prostatacancer och behandling av patienter med ”Active Surveillance” (aktiv monitorering), vilket är målgruppen för Liproca® Depot.
 • Jiangxi Puheng, LIDDS kinesiska licenspartner, meddelade att man mot bakgrund av de positiva resultaten från LPC-004-studien planerar att starta en fas III-studie i Kina och samtal pågår med den kinesiska läkemedelsmyndigheten CFDA. Studien finansieras av Jiangxi Puheng. I samband med myndighetsgodkännande av studieprotokollet för fas III studien i Kina erhåller LIDDS en milstolpesbetalning från licenspartnern.
 • Tolv patienter som behandlats i LPC-004 följs upp i en öppen uppföljningsstudie (Open Label Extension, OLE) och får en andra injektion av Liproca® Depot när PSA-värdet återgått till ursprungsvärdet innan behandling. Uppföljningen av dessa patienter visar att PSA-sänkningen håller i sig mellan 8 och 12 månader, dvs betydligt längre än beräknat.
 • LIDDS erhöll myndighetsgodkännande att expandera NZ-DTX-studien i Litauen. Tidigare har svenska och danska myndigheter godkänt fas I-studien där docetaxel ges intratumoralt. Den första patienten behandlades 2019 på Nya Karolinska sjukhuset.
 • En riktad emission till nya och befintliga aktieägare tillförde bolaget 9 MSEK före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • United States Patent and Trademark Office har godkänt ett produktpatent som omfattar alla NanoZolid®-produkter. Patentets specifika fokus på produkt ger skydd oavsett om produkten tillverkats med en av LIDDS’ framtagen process eller annan process som ger samma produkt. Patentet gäller till 2037.
 • Den sista patienten är behandlad i OLE-studien och resultaten beräknas att sammanställas under sommaren 2020. Av de 12 patienter som inkluderats har 6 patienter fått en andra Liproca Depot behandling medan 6 patienter fortfarande har en PSA sänkning efter 10 månaders uppföljning.
 • United States Patent and Trademark Office har godkänt varumärket NanoZolid vilket ger LIDDS exklusiv rättighet för att använda varumärket för produkter eller tjänster. Varumärket är sedan 2016 registrerat i EU.
 • National Cancer Institute i Vilnius har behandlat sin första patient i fas I studien, NZ-DTX001-. Rekrytering av fler patienter pågår på onkologi-klinikerna på Karolinska Sjukhuset, Herlev Hospital samt Kaunas University Hospital and Vilnius National Cancer Institute i Litauen. Totalt har två patienter hittills behandlats i NZ-DTX-001.
 • En riktad emission till nya och befintliga aktieägare, däribland Nyenburgh Holding, tillförde bolaget 8 MSEK före emissionskostnader.

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://liddspharma.com/investors/#financial-reports

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22  monica.wallter@liddspharma.com

Denna information är sådan information som Lidds AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020, kl. 08:45 CET.

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more information, please visit www.liddspharma.com.

Bilaga