fbpx

Investors

INVESTORS

LIDDS and NanoZolid®  -  proven potential and track record

LIDDS enables new treatments and revitalizes existing products.

LIDDS business strategy is to use NanoZolid® for three purposes: our own in-house drug development, for out-licensing to other pharmaceutical companies for use in the development of new drugs, and as a tool for the life cycle management of established medicines.

Licensing agreements have been successfully concluded with a number of different pharmaceutical companies, including a licensing and clinical trial agreement in China.

LIDDS board and management has a strong track record of building and operating pharmaceutical and life-science businesses.

Stock price

PRICELAST CHANGEDATEHIGHLOWVOLUME
13.10-0.85 (-6.09%)2020-10-28 05:29:0013.9012.85180446

Shareholders

Ownership structure per September 30, 2020

Information about LIDDS ownership structure and largest shareholders has been based on information from Euroclear and directly from certain owners.

Largest shareholdersNumber of sharesShare of capital and voting rights in %
Total29 667 204100
Wikow Venture AB2 281 3407,69
Daniel Lifveredson including company-owned shares2 190 6757,38
Nyenburgh Holding BV1 318 1914,44
Bengt Sporre1 039 0123,50
Gunvald Berger755 1552,55
Ulf Richard Kilander667 2432,25
BWG Invest Sarl631 0002,13
Olle Florén379 6161,28
Hans Lennernäs including company-owned shares373 2681,26
Bengt Schager incl company-owned shares363 7971,23
Other19 667 90766,30

Corporate governance

Nomination Committee

At the Annual General Meeting of LIDDS AB (publ) May 16, 2019 it was resolved that a Nomination Committee shall be appointed and consist of three members, appointed by the two largest shareholders at September 30, 2019 together with the Chairman.

The following committee is appointed:
Olle Isaksson, Chairman
Bengt-Åke Bengtsson
Bengt Viterius
Jan Törnell (Chairman of LIDDS)

Shareholders who wish to contact the Nomination Committee can do so at the following address: The Nomination Committee
LIDDS AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA

Articles of Association

Bolagsordning för LIDDS AB (publ), org. nr. 556580–2856 antagen på årsstämma 2020-05-14

§ 1 Firma

Bolagets firma är LIDDS AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolaget har sitt säte i Uppsala.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och kommersialisering av lokalt implanterade medicinleveranssystem och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 060 000 kronor och högst 3 180 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen för bolaget skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
  2. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
  3. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och  revisorssuppleanter.
  4. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 S första stycket 6 – 8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap, 39 S aktiebolagslagen (2005:551).

Nomination Committee Instruction (SWE)

INSTRUKTION OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I LIDDS AB (publ)

Årstämman för LIDDS AB (publ), org. nr 556580-2856 (”Bolaget”), beslutade anta följande instruktion och arbetsordning för valberedningen. 

 1. Övergripande ansvar och syfte 

Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma i Bolaget.  Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

  

 1. Utseende av valberedning 

Inför kommande val och arvodering i Bolaget ska en valberedning utses, vilken föreslås bestå av tre ledamöter representerande de två största aktieägarna per den sista september, jämte styrelsens ordförande. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september året innan årsstämman. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets två största aktieägare, eller om en aktieägare avstår att utse representant, skall i turordning den i storleksordningen nästa aktieägare ha rätt att utse representant i valberedningen. 

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart som möjligt efter att de har utsetts i enlighet med ovanstående stycke. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska nya ägarrepresentanter utses i enlighet med principen ovan. 

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. 

 1. Uppgifter 

Valberedningen ska: 

  • Företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
  • Utvärdera hur styrelsen uppfyller de krav som ställts på den beaktat Bolagets affärsverksamhet och framtida utveckling. 
  • Diskutera kravprofiler för ledamöter i styrelsen och eventuella utskott. 
  • Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen. 
  • Genomföra en urvalsprocess för att hitta nya kandidater när så erfordras. 
  • När så behövs, arbeta fram förslag om revisor(er) och deras ersättning. 
  • Årligen pröva arbetsordning och instruktioner för nästa års valberedning 
  • Låta offentliggöra sina förslag i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida. 
  • Närvara vid samt presentera och motivera sina förslag på årsstämman. 

Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag. 

___________________     Maj 2020

LIDDS AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser

Redeye AB

Box 7141
103 87 Stockholm
Address: Master Samuelsgatan 42 10tr
Phone: +46 (0)8 121 576 90
Mail: certifiedadviser@redeye.se
Website: www.redeye.se