fbpx

Investors

INVESTORS

LIDDS and NanoZolid®  -  proven potential and track record

LIDDS enables new treatments and revitalizes existing products.

LIDDS business strategy is to use NanoZolid® for three purposes: our own in-house drug development, for out-licensing to other pharmaceutical companies for use in the development of new drugs, and as a tool for the life cycle management of established medicines.

Licensing agreements have been successfully concluded with a number of different pharmaceutical companies, including a licensing and clinical trial agreement in China.

LIDDS board and management has a strong track record of building and operating pharmaceutical and life-science businesses.

Stock price

PRICELAST CHANGEDATEHIGHLOWVOLUME
15.90-0.20 (-1.24%)2020-06-02 04:52:0016.2015.755275

Shareholders

10 largest shareholders in LIDDS AB per March 31 2020

Uppgifter hämtade från Euroclear och Finansinspektionen samt till del utifrån information från aktieägare.

Shareholders Amount of shares% of capital and voice
Total24 254 888100
Wikow Venture AB2 114 0488,72
Daniel Lifveredson including company-owned shares1 947 2688,03
Nyenburgh Holding BV1 336 7885,51
Bengt Sporre923 5673,81
Recipharm Venture Fund AB714 2852,94
Gunvald Berger681 2582,81
BWG Invest Sarl631 0002,60
Pershing LLC, USA453 2251,87
Ulf Richard Kilander450 9131,86
Hans Lennernäs including company owned shares373 2681,54
Other14 629 26860,31

Corporate governance

Nomination Committee

At the Annual General Meeting of LIDDS AB (publ) May 16, 2019 it was resolved that a Nomination Committee shall be appointed and consist of three members, appointed by the two largest shareholders at September 30, 2019 together with the Chairman.

The following committee is appointed:
Olle Isaksson, Chairman
Bengt-Åke Bengtsson
Bengt Viterius
Jan Törnell (Chairman of LIDDS)

Shareholders who wish to contact the Nomination Committee can do so at the following address: The Nomination Committee
LIDDS AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA

Articles of Association

Bolagsordning för Lidds ab, org. nr. 556580-2856. AnAssociation for LIDDS AB, reg. no. 556580-2856. An account of the Annual General Meeting April 22, 2016

§ 1 Company

Company is LIDDS AB. The company is public (publ).

§ 2 Seat

BThe company is based in Uppsala.

§ 3 Verksamhet

The company will engage in the development and commercialization of locally implanted medical delivery system and to engage in compatible activities.

§ 4 Share

The share capital is not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be not less than 9,500,000 and not more than 38,000,000 pieces.

§ 6 Board of Directors and auditors

The Board of Directors of the Company shall consist of a minimum of 3 and maximum of 10 members, with 10 alternates.

The company shall have a minimum of 1 and a maximum of two auditors with or without deputy auditors or a registered accounting firm as auditor.

§ 7 Notice of Meeting

Notice of the General Meeting shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and by making the notice available on the company website. That notice has been given shall be advertised simultaneously in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet.

§ 8 Notice of Annual General Meeting

To participate in the General Meeting, shareholders must notify the company no later than the date specified in the notice of meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

§ 9 Annual

At the Annual General Meeting the following matters shall be dealt with:

1. Election of Chairman of the Meeting.

2. Preparation and approval of voting list.

3. Approval of Agenda.

4. Election of one or two minutes.

5. Determination of whether the Meeting has been duly convened.

6. Presentation of annual report and audit report, and, where applicable, the consolidated accounts and consolidated audit report.

7. Decisions on:

a) adoption of income statement and balance sheet and, if applicable, the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet;

b) dappropriation of the profit or loss according to the adopted balance sheet; and

c) discharge of the Board and Chief Executive Officer.

8. Determining the number of board members, deputy board members, auditors and deputy auditors.

9. Determination of Directors and auditors.

10. Election of directors, deputy directors and, where applicable, auditors and deputy auditors.

11. Other matters incumbent on the Annual General Meeting under the Companies Act or the Articles of Association.

§ 10 Financial

The financial year is 1 January to 31 December.

§ 11 Record day provision

The shareholder or nominee who on the record date are registered in the share register and in a control register pursuant to Chapter 4. Act (1998: 1479) of the financial instrument or who is registered on a securities account pursuant to Chapter 4. § 18 first paragraph 6-8 of the said Act shall be deemed to be authorized to exercise the rights conferred by Chapter 4. § 39 of the Companies Act (2005: 551).

Nomination Committee Instruction (SWE)

INSTRUKTION OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I LIDDS

Årstämman för LIDDS AB (publ), org. nr 556580-2856 (”Bolaget”), beslutade anta följande
instruktion och arbetsordning för valberedningen.

1. Övergripande ansvar och syfte
Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma i Bolaget.
Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande
respektive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

2. Utseende av valberedning
Inför kommande val och arvodering i Bolaget ska en valberedning utses, vilken föreslås bestå av tre ledamöter representerande de två största aktieägarna per den sista september, jämte
styrelsens ordförande. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos
Euroclear Sweden AB per den siste september året innan årsstämman. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets två största aktieägare, eller om en aktieägare avstår att utse representant, skall i turordning den i storleksordningen nästa aktieägare ha rätt att utse representant i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart som möjligt efter att det har utsetts i enlighet med ovanstående stycke. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska nya ägarrepresentanter utses i enlighet med principen ovan.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

3. Uppgifter
Valberedningen ska:
• Företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
• Utvärdera hur styrelsen uppfyller de krav som ställts på den beaktat Bolagets
affärsverksamhet och framtida utveckling.
• Diskutera kravprofiler för ledamöter i styrelsen och eventuella utskott.
• Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen.
• Genomföra en urvalsprocess för att hitta nya kandidater när så erfordras.
• När så behövs, arbeta fram förslag om revisor(er) och deras ersättning.
• Årligen pröva arbetsordning och instruktioner för nästa års valberedning
• Låta offentliggöra sina förslag i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.
• Närvara vid samt presentera och motivera sina förslag på årsstämman.

Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av
styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för
framtagande för sådant underlag.
___________________
Maj 2019

LIDDS AB (publ)
Styrelsen

Certified Adviser

Redeye AB

Box 7141
103 87 Stockholm
Address: Master Samuelsgatan 42 10tr
Phone: +46 (0)8 121 576 90
Mail: certifiedadviser@redeye.se
Website: www.redeye.se