En teknologi med många användningsområden

LIDDS unika och patentskyddade läkemedelsbärare kan användas för att utveckla nya lokalt verkande läkemedel mot en lång rad cancersjukdomar, som till exempel tumörer i prostata, lungor, äggstockar, lever, hjärna, bukhåla, ryggrad, huvud/nacke, benvävnad, livmoder, njure och urinblåsa. Dessutom kan nya behandlingar utvecklas mot andra svårbehandlade sjukdomstillstånd som idag kräver systemisk terapi för att åstadkomma höga lokala läkemedelskoncentrationer.

LIDDS har en unik och patenterad teknologi för lokal läkemedelsadministration som skapar flera fördelar:

• Beredningen ger kontrollerad frisättning av läkemedel i önskad tid upp till sex månader.
• Läkemedelsberedningen resorberas fullständigt i vävnaden pga sin vattenlöslighet.
• Läkemedelssubstansen påverkas inte negativt av att integreras i LIDDS teknologi.
• Beredningen minskar risken för oavsiktlig så kallad dose-dumping, dvs. att läkemedlet läcker okontrollerat.

Liproca® Depot är avsedd för fokuserad behandling av lokaliserad prostatacancer. Produkten kombinerar ett väl beprövat antiandrogen, flutamide, med LIDDS unika läkemedelsteknologi. Liproca® Depot injiceras direkt i prostatan med hjälp av en användarvänlig applikator för att åstadkomma en långtidsverkande antitumöreffekt. Doseringen kan övervakas under injektionen med ultraljud, vilket ökar tumörspecificiteten och doseringsprecisionen. Effekten är tänkt att sätta in snabbare än när flutamide ges i tablettform och dröjer kvar i cirka sex månader, samtidigt som risken för besvärande biverkningar är liten och inga hormonella biverkningar har hittills rapporterats i kliniska studier.

 

Liproca® Depot – Lokal behandling av prostatacancer

Med Liproca® Depot injektion tillförs ett väl beprövat läkemedel (2-hydroxy-flutamide) direkt i tumör-området. Där stannar den aktiva substansen och förblir verksam i upp till ett halvår. Det finns kliniska data som indikerar att Liproca® Depot har effekt på tumörvävnaden, men att risken för biverkningar är väsentligt lägre än med dagens terapi.

En innovativ produkt baserad på ett etablerat läkemedel

Liproca® Depot innehåller den antiandrogena substansen 2-hydroxy-flutamide, vilket är den dominerande och mest aktiva metaboliten av flutamide. Flutamide (Eulexin®; Merck Co.) är det första globalt godkända antiandrogena läkemedlet för behandling av prostatacancer och är tillgängligt i tablettform sedan ett par decennier. Denna form av systemisk hormonbehandling kan ofta dämpa cancertillväxten under lång tid, men eftersom hela kroppen exponeras för läkemedlet drabbas de flesta patienter av besvärande biverkningar som påverkar livskvaliteten negativt. Patenten för flutamide och 2- hydroxyflutamide har löpt ut och den aktiva substansen kan därmed användas fritt av LIDDS för att utveckla en ny och förbättrad medicinsk produkt med immateriella rättigheter.

 

 

LIDDS målgrupp och behandlingssegment

Liproca® Depot är en behandling som är tillämpbar för totalt cirka 400 000 patienter som varje år erbjuds ”aktiv övervakning” eller ”symtomstyrd behandling” av sin prostatacancer. Liproca® Depot kan dessutom vara ett alternativ för patienter som av olika skäl motsätter sig operation, strålning eller farmakologisk behandling. Dessa patienter har en lokal prostatacancer som inte är så aggressiv att det krävs operation eller strålning. Patienternaföljs upp med frekventa PSA prov och prostatabiopsier och får idag ingen behandling alls vilket ger många patienter oro och ångest för att cancern ska bli mer aggressiv. Eftersom Liproca® Depot med sin antiandrogena och långverkande effekt kan hämma cancerceller under lång tid så kan förhoppningsvis dessa patienter med en eller flera Liproca® Depot behandlingar hålla cancern i schack och förhoppningsvis helt undvika operation eller strålning med tillhörande risk för biverkningar. I den kommande Fas IIb-studien planeras att cirka sextio patienter, på urologkliniker i Kanada och Skandinavien, ska ingå med målsättning att utvärdera den optimala dosen av Liproca® Depot och dess effekt på olika cancermarkörer. Läkemedelsmängden kommer att ökas med upp till 200 procent jämfört med andra delen av LPC-003. Den fortsatta kliniska utvärderingen av Liproca® Depot för behandling av prostatacancer kommer löpande diskuteras med berörda myndigheter.

 

Behandlingsfördelar med Liproca® Depot

Att injicera Liproca® Depot sker på ungefär samma sätt som när man tar vävnadsprover från prostatan i samband med diagnosticering och kartläggning av den lokala tumörutbredningen. Förloppet kan följas på en ultraljudsskärm, eftersom läkemedelsbäraren ger ultraljudsskugga och därmed är tydligt synlig. Det medger att Liproca® Depot kan doseras med hög precision till de regioner i prostatakörteln där man har identifierat tumörcentra. Därmed kan den behandlande läkaren undvika att injicera läkemedel utanför själva tumören, vilket medför ökad säkerhet och effekt. Liproca® Depot har utformats så att läkemedlet inledningsvis frisätts snabbt under cirka två veckor ”boost dose” och därefter långsamt under cirka sex månader. Bärarmaterialet, som är baserat på kalciumsulfat, löses upp i samma takt som frisättningen av den aktiva läkemedelssubstansen och försvinner helt, utan att lämna några rester eller nedbrytningsprodukter kvar i kroppen. Läkemedelsbäraren är vävnadsvänlig och orsakar inte besvärande kroppsfrämmande reaktioner eller inkapslingar. Detta möjliggör upprepad behandling under lång tid.

 

Förväntade produktfördelar

Målet är att Liproca® Depot ska kunna erbjuda en ny effektiv behandling med kortare tid till effekt, lägre biverkningsfrekvens och därmed bättre livskvalitet. Den höga läkemedelskoncentrationen i tumören ger också förhoppningar om en kraftfull effekt och förhoppningsvis kan patienter med en eller flera Liproca® Depot -behandlingar hämma cancertumören under lång tid så att operation och strålning inte behövs.

 

Genomförda kliniska prövningar

Den aktiva substansen i Liproca® Depot, 2-hydroxy-flutamide, är en metabolit av flutamide. Läkemedlet flutamide är utförligt dokumenterad i kliniska prövningar och har använts i sjukvården runt om i världen i flera decennier. Liproca® Depot har studerats i tre kliniska prövningar på totalt 57 patienter med lokaliserad prostatacancer. Detaljerad information om de genomförda studierna framgår i tabellen nedan.

 

Den fortsatta vägen mot marknadsgodkännande

LIDDS planerar en större Fas IIb-studie, LPC-004, för att utröna den optimala dosen inför registreringsgrundande Fas III-prövning. Utformningen av Fas III-programmet och den slutgiltiga regulatoriska strategin fastställs efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna i Europa och USA. I den kommande Fas IIb-studien kommer cirka sextio patienter på urologkliniker i Kanada och Skandinavien att ingå med målsättning att utvärdera den optimala dosen av Liproca® Depot och effekter på olika cancermarkörer. Läkemedelsmängden kommer beroende på prostatans storlek att ökas med upp till 200 procent jämfört med andra delen av LPC-003. En ansökan om godkännande i USA kan antingen baseras på en så kallad 505(b)(1), NCE (New Chemical Entity) eller 505(b)(2), tidigare känd substans. I båda fallen är det möjligt att basera säkerhetsdokumentationen till stor del på tillgänglig dokumentation för flutamide. Detta eftersom 2-hydroxyflutamide är den aktiva metaboliten av flutamide. Detta betyder lägre dokumentationskrav med avseende på den preklinsika dokumentationen och lägre kostnader. I USA ger 505(b)(1) respektive (2), 5 respektive 3 års dokumentskydd. I Europa finns det möjlighet att antingen ansökan enligt artikel 8 (3) – dvs. en full dossier för en ny substans eller enligt artikel 10(3), en hybridansökan. Dessa möjligheter motsvarar de amerikanska möjligheterna för ansökan. Även i Europa är det möjligt att basera säkerhetsdokumentationen till stor del på publicerade data, oberoende av vilken typ av ansökan man väljer. I Europa finns sannolikt möjlighet för både en så kallad decentraliserad procedur (DCP) eller en centraliserad procedur när det gäller ansökningsförfarandet. Fördelen med DCP är större kontroll och säkerhet medan en CP ger ett godkännande direkt i alla europeiska länder inklusive Norge och Island.

Målindikationen för Liproca® Depot är patienter behandlade med ”Aktiv Monitorering” eller ”Symtomstyrd behandling” i väntan på kurativ behandling, kirurgi eller strålning. Målsättningen med behandlingen med Liproca® Depot blir att förlänga tiden till att kurativ behandlings behöver ges, kanske så länge att behovet för kurativ behandling uteblir. I dag finns inga läkemedel godkända för behandling vid denna indikation. Ut ett regulatoriskt perspektiv är det en möjlighet eftersom kontrollgruppen i ett Fas III-program då inte får någon annan aktiv behandling. Svenska myndigheter, som tillhör de tonangivande myndigheterna i Europa, har pekat på att det finns underlag för att diskutera ”conditional approval” baserat på tidiga resultat i ett Fas III-program, där man sedan efter godkännande inväntar mer data (effekt på överlevnad).

 

Tillverkningsprocessen

LIDDS projektplan för storskalig tillverkning av Liproca® Depot har tagits fram efter diskussioner med myndigheter samt externa experter och granskats och verifierats av kvalificerade konsulter. Det är ur kommersiell synvinkel positivt att tillverkningsprocessen är säkrad inför att Fas III-program startar. I december 2015 tecknade LIDDS ett avtal med Recipharm för att utveckla en process för kommersiell produktion av Liproca® Depot och för uppskalning inför tillverkning av prövningsprodukt för nästa studie. Produktionsöverföringen innebär investering av produktionsutrustning för kommersiell skala och uppsättning av en tillverkningslinje, överföring och säkerställande av analysmetoder för processkontroll, frisläppning och stabilitetskontroll samt implementering av know-how och kritiska tillverkningssteg.

 

Strategi för kommersialisering

LIDDS avser att söka samarbete med ett eller flera läkemedelsbolag redan inför start av Fas III-programmet. På så sätt kan LIDDS snabbare erhålla ett positivt kassaflöde, begränsa de egna investeringarna i det kliniska utvecklingsprogrammet och eliminera behovet av att bygga upp en global marknadsorganisation.