Bolagsordning för Lidds ab, org. nr. 556580-2856. Antagen på årsstämman 22 april 2016

§ 1 Firma

 Bolagets firma är LIDDS AB. Bolaget är publikt (publ).


§ 2 Säte

 Bolaget har sitt säte i Uppsala.


§ 3 Verksamhet

 Bolaget skall bedriva utveckling och kommersialisering av lokalt implanterade medicinleveranssystem och idka därmed förenligt verksamhet.


§ 4 Aktiekapital

 Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.


§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 9.500.000 stycken och högst 38.000.000 stycken.


§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen för bolaget skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.


§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.


§ 8 Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.


§ 9 Årsstämma

 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.          Val av ordförande vid stämman.

2.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.          Godkännande av dagordning.

4.          Val av en eller två justeringsmän.

5.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.           Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7.           Beslut om:

    a)          fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning;

    b)          dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

    c)           ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.


8.           Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

9.           Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10.         Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

11.         Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


 § 10 Räkenskapsår

 Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.


 § 11 Avstämningsförbehåll

 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).