10 största ägarna I LIDDS AB 2016-12-31

Namn

Antal aktier

Andel av kapital och röster (%)

Wikow Venture AB

1 711 194

9,71 %

P.U.L.S. AB

860 418

4,88 %

Recipharm Venture Fund AB

714 285

4,05 %

Henry Dunkers Förvaltningsaktiebolag

598 148

3,39 %

Gunvald Berger

571 258

         3,24 %

Hans Lennernäs med bolag

384 954

2,18 %

BWG Invest Sarl

330 000

1,87 %

East Bay AB

321 427

1,82 %

T-Bolaget AB

275 673

1,56 %

Swedeocean AB

250 000

1,42 %

Övriga

11 608 633

65,86 %

Total

17 625 990

100,00 %

  Källa: Euroclear

Valberedning

Vid årsstämman i LIDDS AB (publ) den 22 april 2016 beslutades att en valberedning skall utses och bestå av tre ledamöter, utsedda av de två största aktieägarna per den 30 september 2016, jämte styrelsens ordförande. 

Följande valberedning har utsetts:
Bengt-Åke Bengtsson, ordförande
Yvonne Mårtensson
Clas Runnberg
Jan Törnell (ordförande i LIDDS)

De tre förstnämnda personerna har utsetts av Wikow Venture AB och P.U.L.S. AB.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det under adressen:
Valberedningen
LIDDS AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50  UPPSALA